Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Znak sprawy: 141.2711.27.2017

Informację opublikowano: 2017-06-19

Sprawa znak: 141.2711.27.2017

pismo nr 141.2711.27.2017/2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisyustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164
z późn. zm.), na dostawę i montaż mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu WL  UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 527805-N-2017 z dnia 07.06.2017r.oraz zmienionego w dniu 08.06.2017 w BZP pod numerem 94577 – 2017.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 19.06.2017 r.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

Brutto

Termin płatności

Wykonanie zamówienia w ciągu:

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin gwarancji

 

Kwota przeznaczona na  realizację zamówienie: 75 439,97 zł

 

 

 

 

1.

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29 A

62-090 Mrowino

19 680,00 zł

30 dni

Wykonanie zamówienia do 45 dni, liczony od dnia podpisania umowy w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia

 

60 miesięcy

 

2.

TRONUS Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

110 158,80 zł

30 dni

Wykonanie zamówienia do 45 dni, liczony od dnia podpisania umowy w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia

24 miesiące

3.

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Krzysztof Bieda

ul. Piłsudskiego 43

34-600 Limanowa

79 089,00 zł

30 dni

Wykonanie zamówienia do 45 dni, liczony od dnia podpisania umowy w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia

 

60 miesięcy

 

4.

ALNAG Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54a

30-206 Kraków

103 443,00 zł

30 dni

Wykonanie zamówienia do 45 dni, liczony od dnia podpisania umowy w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia

 

60 miesięcy

 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum