Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Świadczenie usług ubezpieczenia: posiadania mienia; odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania działalności; komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych. Sprawa znak: 141.2711.28.2017

Informację opublikowano: 2017-06-23

Sprawa znak: 141.2711.28.2017

Kraków, dn. 23.06.2017 r.

 

ZESTAWIENIE OFERT OTWARTYCH W DNIU 23.06.2017 r.

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na świadczenie usług ubezpieczenia: posiadania mienia; odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzania działalności; komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych, ogłoszonego w dniu 12.06.2017 r., pod numerem 530317-N-2017.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 291 420,00 zł, w tym

Na część I przedmiotu zamówienia:  116 712,00 zł

Na część II przedmiotu zamówienia:  42 000,00 zł

Na część III przedmiotu zamówienia:  37 708,00 zł

Na część IV przedmiotu zamówienia:  45 000,00 zł

Na część V przedmiotu zamówienia:  50 000,00 zł

 

Część I przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Deklarowane przez Wykonawcę włączenie ryzyk fakultatywnych

Warunki płatności

1.

Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

115 353,00 zł

Zgodnie z SIWZ

Klauzula utraconych wpływów z czynszu,

Klauzula terroryzmu,

Klauzula ochrony dla wybranych  szkód losowych

Klauzula ochrony dla szkód termicznych

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

125 077,64 zł

Zgodnie z SIWZ

Klauzula wypłaty odszkodowania,

Klauzula terroryzmu,

Klauzula ochrony dla wybranych  szkód losowych

 

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

3.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
Vienna Insurance Group

Oddział w Krakowie

ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

94 177,60 zł

Zgodnie z SIWZ

Klauzula utraconych wpływów z czynszu,

Klauzula terroryzmu,

Klauzula ochrony dla wybranych  szkód losowych

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Część II przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Deklarowane przez Wykonawcę włączenie ryzyk fakultatywnych

Warunki płatności

1.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

28 000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

Klauzula wznowienia limitów po szkodzie

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Część IV przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Deklarowane przez Wykonawcę włączenie ryzyk fakultatywnych

Warunki płatności

1.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
Vienna Insurance Group

Oddział w Krakowie

ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

61 710,10 zł

Zgodnie z SIWZ

Klauzula indywidualnego doubezpieczenia KL

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Część V przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji zamówienia

Deklarowane przez Wykonawcę włączenie ryzyk fakultatywnych

Warunki płatności

1.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
Vienna Insurance Group

Oddział w Krakowie

ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

47 700,00 zł

Zgodnie z SIWZ

-

Płatności nastąpią zgodnie z pkt. 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

 

W zakresie części III przedmiotu zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum