Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.26.2017

Informację opublikowano: 2017-06-27

Sprawa znak: 141.2711.26.2017                                                                                                                                 Kraków 27.06.2017

pismo nr 141.2711.26.2017/4

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 533894-N-2017 z dnia 16.06.2017r. oraz zmienionego w dniu 23.06.2017 pod numerem 500000-N-2017.

 

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 27.06.2017 r.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Kwota

Termin płatności

Sukcesywne wykonanie zamówienia w ciągu:

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

 

Kwota przeznaczona na zamówienie: 60 342,69 zł brutto z podziałem na części:

  • część I: 41 904,17 zł
  • część II: 18 438,52 zł

 

 

 

 

1.

TESORA Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@tesora.eu

 

Część 2:

17 010,90 zł

 

 

Część 2:
30 dni

 

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

 

Część 2: 7 dni roboczych

 

2.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław
Oddz. w Krakowie

ul. Balicka 117

30-149 Kraków

e-mail: krakow@cezal.com.pl

Część 2:

16 003,53 zł

Część 2:
30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 2: 2 dni robocze

3.

Abook Sp. z o.o.

ul. Brzostowska 22;

04-985 Warszawa

Oddz. w Krakowie

ul. Walerego Sławka 10

30-663 Kraków

e-mail: krakow-biuro@abook.com.pl

 

Część 1:

44 497,50 zł

Część 1:
30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 1: 2 dni robocze

4.

Mercator Medical Spółka Akcyjna

ul. H. Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

e-mail: przetargi@pl.mercatormedical.eu

Część 1:

 35 218,50 zł

Część 1:
30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 1: 1 dzień roboczy

5.

PPUH ENTEMED Krzysztof Cibor

ul. Wspólna 66 Sułkowice

34-120 Andrychów

e-mail: entemed@entemed.com.pl

 

Część 2:

22 970,25 zł

 

 

Część 2:
30 dni

 

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 2: 8 dni roboczych

6.

Barbara Szczepaniec
PW Perspektywa

os. Kalinowe 4

31-812 Kraków

e-mail: biuro@perspektywa.info

Część 2:

15 990,00 zł

Część 2:
30 dni

Wykonanie zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Część 2: 2 dni robocze

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum