Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacje po otwarciu ofert:

Dostawa wyposażenia (meble medyczne) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: 141.2711.31.2017

Informację opublikowano: 2017-07-14

Sprawa znak: 141.2711.31.2017

Kraków, dnia 14.07.2017 r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) na wyposażenie (meble medyczne) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 545757-N-2017 z dnia 06.07.2017r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 59 206,69 zł brutto w tym:

kwota przeznaczona na realizację części 1 zamówienia: 17 914,60 zł brutto

kwota przeznaczona na realizację części 2 zamówienia: 7 128,00 zł brutto

kwota przeznaczona za realizację części 3 zamówienia: 11 464,09 zł brutto

kwota przeznaczona na realizację części 4 zamówienia: 5 746,67 zł brutto

kwota przeznaczona na realizację części 5 zamówienia: 12 959,28 zł brutto

kwota przeznaczona na realizację części 6 zamówienia: 3 994,06 zł brutto

 

CZĘŚĆ 1

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Okres gwarancji (min. 24 miesiące) liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

(max 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy)

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.

Al. Spółdzielczości Pracy 38,
20-147 Lublin

17 509,13zł

okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji

do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

RONOMED Sp. z o.o. Sp. K.,

ul. Przyjazna 52/1u,

53-030 Wrocław

14 782,91zł

okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji

do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 2

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Okres gwarancji (min. 24 miesiące) liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

(max 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy)

Warunek dodatkowo punktowany
(Parametry techniczne)

1.Centralny system blokowania kół (możliwość blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości blatu górnego szafki)
TAK- 70 pkt
NIE- 0pkt
2. Podwójne koła o średnicy min. 75 mm z bieżnikiem niebrudzącym podłóg

TAK- 30 pkt
NIE- 0 pkt

Warunki płatności

1

 

„KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno

 

5 968,08zł

 

okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji

 

do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

1.Centralny system blokowania kół (możliwość blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości blatu górnego szafki) – TAK – 70 pkt

2. Podwójne koła o średnicy 75 mm z bieżnikiem niebrudzącym podłóg - TAK – 30 pkt.

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 3

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Okres gwarancji (min. 24 miesiące) liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

(max 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy)

Warunki płatności

1

ALVO Sp. z o.o. Sp. K.,

ul. Południowa 21A,
64-030 Śmigiel

11 254,50zł

okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji

do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 4

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Okres gwarancji (min. 24 miesiące) liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

(max 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy)

Warunki płatności

1

MEDICOR-POL Zakład Techniki  Medycznej Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 233

93-133 Łódź

5 590,00zł

okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji

do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

MERX-TRADE Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 11/4

83-110 Tczew

5 616,00zł

okres 26 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji

do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 5

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Okres gwarancji (min. 24 miesiące) liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

(max 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy)

Warunki płatności

1

Multimed Sp. z o.o.,

 ul. Brukowa 6

91-341 Łódź

12 959,28zł

okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji

do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

CZĘŚĆ 6

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Warunek dodatkowo punktowany:

Okres gwarancji (min. 24 miesiące) liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji)

Warunek dodatkowo punktowany:

Termin realizacji dostawy

(max 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy)

Warunki płatności

1

Wolfmed Sp. z o.o.

 ul. Balicka 77,

 30-149 Kraków

3 929,85zł

okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji

do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

2

FORMED Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Leśnianka 97,

34-300 Żywiec

8 922,42zł

okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji

do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum