Treść ogłoszenia


Załącznik opublikowano: 2019-01-10

Ogłoszenie nr 502486-N-2019 z dnia 2019-01-10 r.
 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 16 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12 , 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 16 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny: 141.2711.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 16 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający konfigurację, parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, zawiera Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę: a) Kserokopiarka cyfrowa A-3, druk kolorowy – 10 szt; b) Kserokopiarka cyfrowa A-3, druk czarno-biały – 6 szt; c) Finiszery wewnętrzne kompatybilne z urządzeniami – 10 szt. 1.3 Urządzenia kserograficzne muszą być w dobrym stanie technicznym umożliwiającym ich bezawaryjne użytkowanie wraz z instrukcją obsługi oraz materiały pomocnicze związane z funkcjonowaniem urządzeń. 1.4 Urządzenia zostaną zainstalowane w niżej wymienionych lokalizacjach: a) Collegium Nowodworskiego – ul. Św. Anny 12: - korytarz obok pok. 22 – 1 urządzenie kolorowe – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic), - Kancelaria – 1 urządzenie czarno-białe + finiszer wewnętrzny – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic), - Kwestura – 1 urządzenie kolorowe – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic), - Dziekanat WL – 1 urządzenie czarno-białe + finiszer wewnętrzny – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic), - Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców – 1 urządzenie czarno-białe + finiszer wewnętrzny – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic), - Dział Spraw Osobowych – 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic), - Dział Organizacji i Promocji – 1 urządzenie kolorowe – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic) + funkcja OCR (oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej), b) Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej – ul. Podwale 3/5 – 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic), c) Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny – ul. Grzegórzecka 20: - II piętro – 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic)+ funkcja OCR (oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej), - III piętro – 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny – z oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem (wbudowany czytnik kart (terminal) typu Mifare Classic), d) Archiwum – ul. Śniadeckich 16 (Archiwum) – 1 urządzenie czarno-białe, e) Zakład Dydaktyki Medycznej ul. św. Łazarza 16 – 1 urządzenie kolorowe + finiszer wewnętrzny, f) Dom Studencki A– ul. Badurskiego 17 – 1 urządzenie kolorowe, g) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu– ul. Badurskiego 19 – 1 urządzenie kolorowe, h) Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa– ul. Kopernika 25 – 1 urządzenie czarno-białe + finiszer wewnętrzny, i) Pracownia Podstaw Opieki Położniczej – ul. Zamoyskiego 58 – 1 urządzenie czarno-białe + finiszer wewnętrzny. 1.5 Zgodnie z informacją w pkt 3) ppkt 1.4 dziesięć urządzeń ma być wyposażonych w oprogramowanie do zarządzania drukowaniem, a dwa urządzenia w funkcję OCR (oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej). 1.6 Zamawiający wymaga aby 10 urządzeń kserograficznych zawierało wbudowane czytniki kart (terminale) typu Mifare Classic. 1.7 Wraz z urządzeniami kserograficznymi Wykonawca dostarczy w tym samym dniu lub wcześniej, na nośniku elektronicznym (pendrive lub płyta DVD) oprogramowanie do zarządzania drukowaniem. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje na serwerze oprogramowanie do zarządzania drukowaniem. Wykonawca przedstawi potwierdzenie legalności oprogramowania. Software musi posiadać możliwość podłączenia 10 urządzeń kserograficznych z zainstalowanymi terminalami czytników kart typu Mifare Classic oraz posiadać interfejs WWW (administratora) zainstalowany wewnątrz infrastruktury serwerowej UJ CM (usługa komunikacji między oprogramowaniem a terminalami zainstalowanymi w urządzeniach). Zainstalowane oprogramowanie nie może łączyć się z zewnętrznymi usługami poza UJ CM. Software będzie oparty o platformę Windows Server lub dystrybucję Linux typu Open Source. Baza danych opierać się będzie MS SQL Server, PostgresQL, MySQL lub równoważne. W przypadku wykorzystana innego niż wymienione komercyjnego systemu zarządzania bazą danych Wykonawca musi dostarczyć odpowiednią licencję pozwalającą na korzystanie z produktu przez cały okres trwania niniejszej umowy pod rygorem odmowy przyjęcia zamówienia. 1.8 Oprogramowanie do zarządzania drukowaniem musi zawierać moduły i cechy: a) integracja z Active Directory (użytkowników i jednostek organizacyjnych) z możliwością określenia, które jednostki organizacyjne będą zsynchronizowane, b) oprogramowanie zarządzające będzie licencjonowane na każde dostarczone urządzenie z terminalem, bez limitu użytkowników, których można przypisać, c) synchronizacja automatyczna oraz „na życzenie” wybranych informacji o użytkownikach lub jednostkach organizacyjnych z Active Directory, d) zarządzanie danymi użytkownika – możliwość dodania karty lub identyfikującego pinu, e) scentralizowane zarzadzanie drukowaniem, które obejmuje funkcję pull-printing umożliwiającą drukowanie z dowolnego urządzenia po przyłożeniu karty identyfikacyjnej typu Mifare Classic oparte na monitorowaniu w czasie rzeczywistym aktywności użytkownika, f) generowanie raportów zawierających zestawienie liczby wydruków kserograficznych wraz z podziałem na opcje mono i kolor. Dodatkowo możliwość generowania szczegółowych raportów, poprzez dodanie parametrów zawężających (użytkownicy, urządzenia, centra kosztów, format wydruku), g) definiowanie kosztów wydruku z podziałem na kategorie: mono – rozmiar standardowy i niestandardowy, kolor – rozmiar standardowy i niestandardowy; definiowanie kosztów wydruków kserograficznych z podziałem na kategorie: mono – rozmiar standardowy i niestandardowy, kolor – rozmiar standardowy i niestandardowy, definiowanie kosztów skanowania z podziałem na kategorie: mono – rozmiar standardowy i niestandardowy, kolor – rozmiar standardowy i niestandardowy; zdefiniowanie stawki podatku VAT, h) możliwość wyświetlenia listy bieżących zadań użytkowników z możliwością usunięcia lub anulowania zadania, które nie zostało wykonane, i) określenie statusu bieżącego zadania użytkownika. 1.9 Najpóźniej w dniu dostarczenia pierwszego urządzenia kserującego korzystającego z oprogramowania do zarządzania drukowaniem Wykonawca przeprowadzi pełną migrację danych użytkowników i numerów kart z dotychczasowego oprogramowania zarządzającego drukowaniem (SAFEQ v.5), z którego obecnie korzysta UJ CM a rozwiązaniem Wykonawcy. 1.10 Najpóźniej w dniu dostarczenia pierwszego urządzenia kserującego korzystającego z oprogramowania do zarządzania drukowaniem Wykonawca dostarczy do Ośrodka Komputerowego UJ CM, ul. Kopernika 7E jeden czytnik kart wraz z oprogramowaniem odczytującym karty Mifare Classic. Oprogramowanie musi umożliwiać odczytanie danych karty, które posłużą do zakodowania karty w systemie zarządzania drukowaniem. 1.11 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę, wyładunek, montaż i instalację oraz uruchomienie urządzeń kserograficznych, jak i ich sukcesywne serwisowanie oraz utrzymanie w pełnej sprawności w miejscach wskazanych w pkt. 3) 1.4. 1.12 Wykonawca zobowiązany będzie również w szczególności do przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w dniu instalacji urządzeń w każdej lokalizacji dla użytkowników, w zakresie obsługi urządzeń tj.: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, sortowania - obsługa finishera, zszywanie i zmiana parametrów wydruku w sterowniku urządzenia. Dodatkowo w lokalizacjach przy ul. Św. Anny 12 (Dział Organizacji i Promocji) i ul. Grzegórzeckiej 20 (II piętro) Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi funkcji OCR (oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej), przy czym czas trwania każdego ze szkoleń nie przekroczy jednej godziny zegarowej; 1.13 Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu instalacji pierwszego urządzenia korzystającego z oprogramowania do zarządzania drukowaniem do przeprowadzenia szkolenia technicznego dla pracowników w Ośrodku Komputerowym UJ CM ul. Kopernika 7E z zakresu wdrożenia urządzeń i oprogramowania do zarządzania drukowaniem. Szkolenie będzie zawierało: konfigurację na serwerze i instalację oprogramowania zarządzającego drukowaniem, instalacje urządzeń kserujących na serwerze, komunikacje urządzeń kserujących z oprogramowaniem zarządzającym, w tym – obsługa terminala, programowanie kart typu Mifare Classic. Dodatkowo w tym samym terminie, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników w Ośrodku Komputerowym UJCM ul. Kopernika 7E z obsługi modułów oprogramowania do zarzadzania drukowaniem obejmującego m.in.: przypisanie zakodowanej karty dla użytkownika, generowanie raportów. Czas łączny trwania szkoleń nie przekroczy trzech godzin zegarowych. 1.14 Po zakończeniu szkoleń z pkt 1.15 Wykonawca dostarczy w terminie do 21 dni kalendarzowych w formie elektronicznej dokumentację powdrożeniową, zawierającą szczegóły techniczne oraz postępowanie „how to” dla procesu wdrożenia i konfiguracji oprogramowania oraz dodatkowych urządzeń. Dodatkowo Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi systemu zarządzania drukowaniem. 2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń dostarczane przez Wykonawcę, były należytej jakości i pochodziły z legalnego źródła dystrybucji. 3. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne, takie jak tonery i zszywki były dostarczone do siedziby Zamawiającego, w której znajduje się urządzenie w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Dostawy musza nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego – 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Wszelkie niesprawności dotyczące urządzeń będą zgłaszane automatycznie do Wykonawcy, telefonicznie lub drogą elektroniczną. 5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowego funkcjonowania lub braku funkcjonowania urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do: a) zapewnienia czasu reakcji serwisowej nie dłuższego niż 24 godziny, licząc od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną. Reakcja serwisowa musi nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego – 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. b) wykonania naprawy urządzenia w maksymalnym czasie 48 godzin (z zastrzeżeniem punktu 13 SIWZ – warunek dodatkowo punktowany oraz zgodnie z punktem 4. Formularza oferty) od chwili powiadomienia telefonicznego lub drogą elektroniczną. W przypadku nie wykonania naprawy we wskazanym przez Wykonawcę terminie, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie kserograficzne zastępcze o parametrach nie gorszych od urządzenia naprawianego. Wykonanie naprawy urządzenia musi nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Zamawiającego – 7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił urządzenie, które podlegało 3 kolejnym po sobie naprawom w takim samym zakresie lub które uległo kolejno po sobie 5 jakimkolwiek naprawom w okresie trzech miesięcy, na urządzenie nowe o takich samych parametrach lub lepszych. 7. Oddane Zamawiającemu urządzenia muszą być wyposażone we wszystkie materiały eksploatacyjne, oprogramowanie w języku polskim, okablowanie niezbędne do wykorzystania wszystkich funkcji – „sprawny i gotowy do pracy”. 8. Ponadto oddane Zamawiającemu urządzenia kserograficzne muszą posiadać: a) kompletne oprogramowanie dla wszystkich funkcji (w tym: kopiowania, drukowania, skanowania) opcji i sprzętu na dyskach przenośnych; b) dodatkowo dwa urządzenia kserograficzne muszą posiadać funkcję OCR (oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej); c) kabel zasilający; d) minimum dwie szuflady na papier; e) oryginalną podstawę drukarki na kółkach. 9. Do 16 urządzeń oddanych Zamawiającemu w dzierżawę ma być dostarczone 10 szt. finiszerów wewnętrznych kompatybilnych z urządzeniami zgodnie pkt 3) ppkt 1.4 SIWZ z podziałem na urządzenia drukujące kolorowe i czarnobiałe. 10. Dostawy urządzeń kserograficznych wraz z transportem należy dokonać do miejsc wskazanych w pkt. 3) 1.4. 11. Po stronie Wykonawcy leży wniesienie urządzeń kserograficznych do wskazanych pomieszczeń oraz sprawdzenie kompletności dostawy i podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności Użytkownika i Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu. 12. Po stronie Wykonawcy leży dostarczenie wraz urządzeniami kserograficznymi instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD). 13. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 14. Zamawiający dopuszcza zmiany sprzętu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia w zakresie modelu oferowanego sprzętu w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i zostanie zastąpiony innym o parametrach co najmniej takich samych jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie. Pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności zmiany postanowień umowy. 15. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były wyprodukowane nie później niż w 2018 roku. 16. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli w okresie 48 miesięcy liczonych od dnia 01.03.2019r. do dnia 01.03.2023r. lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi pierwsze. 17. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik B do Formularza oferty. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie równoważne będzie spełniało minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Urządzenia zaproponowane, jako równoważne nie mogą odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. 19. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 20. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 21. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 22. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30120000-6-urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego, 50313100-3 - usługi w zakresie naprawy fotokopiarek 50313200-4 - usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek. 23. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 24. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.

II.5) Główny kod CPV: 30120000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30120000-6
50313100-3
50313200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 407472,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie musi zostać wykonywane sukcesywnie w okresie do 48 miesięcy liczonych od 01.03.2019r. do dnia 01.03.2023r. lub do wyczerpania wartości umowy z zastrzeżeniem, iż planowane sukcesywnie terminy rozpoczęcia poszczególnych dostaw wynoszą: a) Collegium Nowodworskiego – ul. Św. Anny 12 – nie później niż 11.08.2019r., b) Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej– ul. Podwale 3/5 - nie później niż 01.07.2019r., c) Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny – ul. Grzegórzecka 20 – nie później niż 11.08.2019r., d) Archiwum– ul. Śniadeckich 16 – nie później niż 11.08.2019r., e) Zakład Dydaktyki Medycznej– nie później niż 01.07.2019r., f) Dom Studencki A– ul. Badurskiego 17 – nie później niż 01.09.2019r., g) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu– ul. Badurskiego 19 – 01.03.2019r., h) Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa– ul. Kopernika 25 – nie później niż 01.09.2019r., i) Pracownia Podstaw Opieki Położniczej– ul. Zamoyskiego 58 – nie później niż 01.09.2019r., 2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (fax, mail) o terminie rozpoczęcia realizacji poszczególnych punktów niniejszego zamówienia z 1 miesięcznym wyprzedzeniem (nie dotyczy pkt. 4) ppkt 1 lit g)).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku C do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone na wezwanie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać kart katalogowych lub wydruków ze stron internetowych lub innych dokumentów lub oświadczeń producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas naprawy urządzeń 35,00
Termin płatności 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 4.1. zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – prawo zamówień publicznych 4.2. zmiany, w tym zmian istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj. 1) zmiana terminu wykonania zamówień, o którym mowa w § 1 ust. 9 wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, 2) zmiany postanowień umowy związane ze: a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); b) zmianą numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie , c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, d) zmianą w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy, e) zmianą numeru katalogowego urządzenia objętego przedmiotem umowy lub jego loga/znaku firmowego, f) zmianą nazwy urządzenia przez producenta przy zachowaniu jego parametrów, 3) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, 4) zmiana terminu, o którym mowa w § 1 ust. 9 wskutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie dostawy, 5) zmiana terminu wykonania zamówień, o których mowa w § 1 ust. 9 wywołana wycofaniem z dystrybucji przedmiotu umowy i w konsekwencji zmianą na jego odpowiednik stosownie do zapisów § 1 ust. 21 mająca bezpośredni wpływ na terminowość dostawy, 4) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego. 5. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Powrót