Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Kraków: Zakup i dostawa Inkubatora z atmosferą CO2 i O2, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 28262 -2017 z dnia 20.02.2017 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 28262-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 32690-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa Inkubatora z atmosferą CO2 i O2, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 28262 -2017 z dnia 20.02.2017 r.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2715.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy Inkubatora z atmosferą CO2 i O2 dla potrzeb Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. 1.1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 1.2Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.2.1 Dostawę inkubatora z atmosferą CO2 i O2 wraz z transportem i opakowaniem do Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. 1.2.2 Wniesienie do wskazanego pokoju wraz z instalacją, montażem i uruchomieniem z przeprowadzeniem wdrożenia procedur IQ, OQ. 1.2.3 Podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności użytkownika i przedstawiciela Zamawiającego. 1.2.4 Przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia w zakresu obsługi przedmiotu zamówienia (minimum 5 godzin zegarowych) dla 2 osób. W/w szkolenie Wykonawca przeprowadzi w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 1.2.5 Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim w wersji papierowej oraz karty gwarancyjnej zgodnej z zapisami umowy w języku polskim w wersji papierowej. 1.2.6 Dostarczenie deklaracji zgodności/certyfikatu zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 1.2.7 Dostarczenie dokumentu potwierdzającego wdrożenie procedur IQ, OQ. 1.2.8 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty podpisania protokołu przekazania do eksploatacji (okres gwarancji jest dodatkowo punktowany, zgodnie z pkt 13) SIWZ). 1.2.9 Świadczenie serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski zgodnie z pkt. 16) SIWZ tj. wzorem umowy. 1.3 Dostawa przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana na podstawie umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia musi być zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Termin dostawy musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę do Zamawiającego, co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym dniem jej realizacji. 1.4 Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku. 1.5 Oferowany przedmiot zamówieni musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych potwierdzające oznakowanie CE (certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności). 1.6 Trzykrotna naprawa przedmiotu zamówienia/tego samego podzespołu/tego samego elementu będącego przedmiotem zamówienia lub sumaryczny czas naprawy przekraczający trzy miesiące w okresie gwarancji kwalifikuje zamawiany przedmiot/podzespół/element do wymiany na nowy przez Wykonawcę i na jego koszt. 1.7 Zamawiający będzie użytkował przedmiot zamówienia w celach laboratoryjnych w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Zważywszy jednak na specyfikę projektu oraz charakter przedmiotu zamówienia dopuszczalne jest użytkowanie przedmiotu zamówienia z przeznaczeniem jako wyrób medyczny. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 8 tygodni z zastrzeżeniem pkt. 13) SIWZ, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiący Załącznik A do Formularza oferty (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy i inne istotne).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 33152000-0
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT47139.33
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
LABSYSTEM S. C. E. Superata, M. Martini ,  biuro@labsystem.pl,  ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków,  31-416,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54 781,08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54 781,08
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54 781,08
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


 

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum