Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


12/04/2017    S72    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

I.
II.
IV.
V.
VI.

Polska-Kraków: Roboty budowlane

2017/S 072-136510

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Tel.: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Faks: +48 123983701
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cm-uj.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM.

Numer referencyjny: 141.2711.88.2016
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do SIWZ, dokumentacji technicznej, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 21 134 562.99 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100
45100000
45111200
45262311
45262300
45262310
45262500
45223100
45313100
45261310
45261320
45260000
45410000
45430000
45442100
45421110
45421140
45421100
45450000
45233253
45233200
45112712
45300000
45321000
45330000
45332200
45231300
45332400
45331100
45333000
45312000
45331000
45331200
45231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.1.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1.2.1 kompleksową przebudowę budynku, w którym obecnie znajduje się biblioteka medyczna UJ CM. Na poziomie +3 planuje się pozostawienie pomieszczeń do użytku biblioteki (czytelnia, wypożyczalnia, administracja) oraz na poziomie przyziemia pomieszczenia zostaną przeznaczone na archiwum biblioteki. Na poziomie +1 i +2 przewiduje się pomieszczenia ogólnodostępne przeznaczone do użytku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum UJ, gdzie prowadzone będą zajęcia z metod leczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik dydaktycznych. W ramach zajęć studenci będą mogli przećwiczyć postępowanie z pacjentem w różnych, nawet najbardziej skrajnych i rzadkich sytuacjach, dzięki sprzętom dyd.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia w zakresie robót budowlanych / Waga: 18.00
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia w zakresie urządzeń / Waga: 18:00
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze) / Waga: 4.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienia współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 203-366426
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 141.2711.88.2016
Nazwa:

Realizacja prac polegających na rozbudowie i przebudowie budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM w Krakowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 14
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Coprosa Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
Warszawa
02-672
Polska
Tel.: +48 224908264
E-mail: oferty@coprosa.pl
Faks: +48 223936795
Kod NUTS: PL127
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Construcciones Y Promociones Coprosa S.A.
c/ Doctor Alfredo Martinez n 6-5 a
Oviedo
33005
Hiszpania
Tel.: +48 224908264
E-mail: oferty@coprosa.pl
Kod NUTS: ES120

Adres internetowy:www.coprosa.es

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 999 733.23 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 134 562.99 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2017
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum