Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

13/04/2017    S73    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Pomoce dydaktyczne

2017/S 073-139276

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Tel.: +48 124332730
E-mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Faks: +48 123983701
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cm-uj.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

 

Numer referencyjny: 141.2711.91.2016
II.1.2)Główny kod CPV
39162100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie,odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwunastu części zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę urządzeń wraz z wyposażeniem,zwanych dalej urządzeniami wyładunek,wniesienie,ustawienie i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,jak i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwunastu części zamówienia,oraz ponadto wyłącznie w odniesieniu do części 3 zamówienia przeszkolenie z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń pracowników Zamawiającego w miejscu dostawy,w terminie przewidzianym dla realizacji zamówienia,a szczegółowo uzgodnionym z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ZałącznikachA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, i L do Formularza oferty.

 

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 421 039.09 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Dostawa urządzenia do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych – 2 szt.

 

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33194100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, ul. Zamojskiego 58, 30-526 Kraków, Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych – 2 szt., dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę urządzeń wraz z wyposażeniem, zwanych dalej urządzeniami, wyładunek, wniesienie, ustawienie i uruchomienie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, jak i świadczenie usług gwarancyjnych, zwanych dalej usługami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik L do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamówienia współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 186-333620
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 141.2711.91.2016
Część nr: 12
Nazwa:

 

Dostawa urzadzenia do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych – 2 szt.

 

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
„Konkret” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna
ul. Dworcowa 15a
Chełmo
86-200
Polska
Tel.: +48 566920220
E-mail: konkret@konkret.net.pl
Faks: +48 566920210
Kod NUTS: PL11
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 733.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 780.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2017Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum