Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie nr 66127 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.

Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 15069-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 18747-2017, 19823-2017,20879-2017, 23739-2017, 25315-2017, 27793-2017, 29396-2017, 31208-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.123.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty zawiera załącznik A do Formularza oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia. 3.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części zamówienia: 3.1 Dostęp do 236 książek w wersji elektronicznej na platformie ibuk.pl lub równoważnej obsługiwanej przez Wykonawcę. Szczegółowy wykaz tytułów książek zawiera Załącznik A do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia. 3.2 Dostęp do książek w wersji elektronicznej będzie przysługiwać maksymalne 5 jednoczesnym autoryzowanym użytkownikom, przy wykorzystaniu adresów IP wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu indywidualne kody PIN umożliwiające użytkownikom korzystanie z platformy poza siecią Uczelni. Na potrzeby niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmuje, że Autoryzowanymi Użytkownikami są studenci Zamawiającego oraz osoby zatrudnione przez Zamawiającego (w tym stali, tymczasowi oraz uczestniczący w wymianie naukowej pracownicy naukowi Zamawiającego), przy czym uprawnionymi do korzystania z Bazy w czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM są także inne osoby niż wyżej wymienione. 3.3 Zamawiający dopuszcza równoważność w zakresie platformy elektronicznej. Wymagania dotyczące platformy elektronicznej: 3.3.1. Wykonawca umożliwi autoryzowanym użytkownikom tworzenie na platformie spersonalizowanych kont, na których będą oni mogli tworzyć własne e-półki z książkami 3.3.2. Autoryzowany użytkownik będzie miał prawo korzystania z zaawansowanych narzędzi pracy z tekstem m.in.: a) tworzenia notatek bezpośrednio w książkach, b) tagowania ważnych fragmentów w książkach i zaznaczania ich kolorami, c) wyszukiwania w podręcznikach słów i fraz, d) zaznaczania fragmentów i bezpośredniego powiązania zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami . 3.3.3.Zamawiający będzie miał stały dostęp do panelu służącego do generowania statystyk wykorzystania książek, w których rejestrowane będą: a) liczba otwarć danego tytułu, b) liczba przeczytanych stron danego tytułu, c) czas czytania danego tytułu, d) liczba nieudanych otwarć, e) wykaz tytułów proponowanych przez czytelników do zakupu przez bibliotekę, f) wykaz tytułów, w których przekroczono liczbę 5 jednoczesnych autoryzowanych użytkowników. 3.3.4 Zamawiający będzie miał możliwość generowania wybranych danych za dowolny okres statystyczny 4. Wykonawca będzie miał prawo wycofać dowolny tytuł w dowolnym czasie w sytuacjach uzasadnionych prawem autorskim. Za każdy dzień braku dostępu do książki Zamawiającemu będzie przysługiwać kwota w wysokości 1/365 opłaty za daną książkę. 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku A, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - od 1 do 236 części zamówienia, czyli poszczególnych tytułów, przy czym każdy tytuł odpowiada jednej części zamówienia. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 11.1 72320000-4 Usługi bazy danych – odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia 12.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia. 13. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl. 14. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia. Niezależnie od ilości części, na jakie Wykonawca złoży ofertę, dopuszcza się, aby funkcję osoby ds. koordynowania zamówienia sprawowała jedna osoba. 14.1 Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca zatrudnił na czas trwania realizacji przedmiotu umowy osobę pełniącą czynności w zakresie koordynowania zamówienia na podstawie umowy o pracę, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia. 14.2 Opis zadań osoby ds. koordynowania zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwieście trzydziestej szóstej części przedmiotu zamówienia: 1) koordynacja wszystkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, 2) koordynacja pracy osób delegowanych lub wyznaczonych do realizacji zamówienia, 3) zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jakości i staranności przy realizacji zamówienia, 4) bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o postępach prac oraz o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na realizację zamówienia. 14.3 Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 14.1 (np. oświadczenia, zanonimizowane umowy lub inne dokumenty). 14.4 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osobę będącą pracownikiem, o której mowa w pkt. 14. 1. 14.5 W przypadku niezatrudnieniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby, o której mowa w pkt. 14.1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 14.1 na umowę o prace w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w projekcie umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
 
II.5) Główny Kod CPV: 72320000-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT24545.35
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,  biuro.zarzadu@pwn.pl, anna.radoszewska@pwn.pl,  ul. Gottlieba Daimlera 2,  02-460,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26294,74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26294,74
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26294,74
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Alternatywne metody opieki okołoporodowej
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT85.44
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,  biuro.zarzadu@pwn.pl, anna.radoszewska@pwn.pl,  ul. Gottlieba Daimlera 2,  02-460,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90.87
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90.87
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Analiza DNA. Teoria i praktyka
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT52.80
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,  biuro.zarzadu@pwn.pl, anna.radoszewska@pwn.pl,  ul. Gottlieba Daimlera 2,  02-460,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56.16
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56.16
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Anatomia człowieka. 1500 pytań testowych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT59.47
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,  biuro.zarzadu@pwn.pl, anna.radoszewska@pwn.pl,  ul. Gottlieba Daimlera 2,  02-460,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63.26
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63.26
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum