Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie nr 104919 - 2017 z dnia 2017-07-06 r.

Kraków: Sukcesywne dostawy filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 60815-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.10.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów. 1.1 Zakres rzeczowy objęty załącznikiem A do Formularza ofertowego jest największym, możliwym zakresem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku A do Formularza ofertowego ilości zamawianych filtrów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto. 1.2 Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości asortymentu objętego przedmiotem umowy i nie zrealizowanie pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. Zamawiający zapewnia wykorzystanie 60% wartości umowy. 1.3 Zakres zamówienia obejmuje, zakup, dostawę do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego filtrów do bieżącej eksploatacji systemów wentylacji w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie oraz odbiór zużytych filtrów. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalny standard jakościowy produktów i i szacowane liczby zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik A do Formularza oferty i będąca integralną częścią SIWZ. 1.5 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.7 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.7.1 Sukcesywną dostawę filtrów partiami, w maksymalnie sześciu transzach na podstawie składanych zamówień faksem lub drogą elektroniczną przez pracownika SE DIRiE Działu Eksploatacji Technicznej UJ CM, w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych (filtry kieszeniowe, ramkowe) oraz maksymalnie do 14 dni roboczych (filtry Hepa) licząc od daty złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 13 SIWZ. Dostawa każdego zamówienia powinna zostać zrealizowana jednorazowo. 1.7.2 Każdorazowo Wykonawca potwierdzi (faksem lub pocztą elektroniczną), termin dostawy towaru z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego. 1.7.3 Dostarczenie przez Wykonawcę każdorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem, filtrów własnym transportem (niezależnie od wartości jednorazowo zamówionej partii filtrów) do dwóch Magazynów: Magazyn I – Obiekt Dydaktyczny, ul. Grzegórzecka 16 w Krakowie, Magazyn II – Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9 w Krakowie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Zamawiający za dni robocze uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1.7.4 Rozładunek towaru oraz wniesienie w miejsce przeznaczenia nastąpi przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 1.7.5 Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zużytych filtrów w ilości odpowiadającej ilości filtrów zamawianych. 1.7.6 Wykonawca odbierze zużyte filtry z Magazynu przy ul. Łazarza 16 w Krakowie w terminie do 7 dni roboczych od pisemnego powiadomienia (e-mail, fax) przez Zamawiającego oraz zapakuje filtry we własnym zakresie i je zutylizuje oraz dostarczy drogą elektroniczną lub pod wskazany adres przez Zamawiającego dokument potwierdzający utylizacje zużytych filtrów. 1.7.7 Zapewnienie bezpiecznego opakowania filtrów zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1.7.8 Dostawę przedmiotu zamówienia i udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi równej gwarancji udzielonej przez producenta, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi będzie liczony od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu. 1.7.9 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia, dostarczenia towaru wadliwego lub z ukrytymi wadami fizycznymi, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej partii filtrów w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie reklamacji przez Zamawiającego. 1.7.10 Wykonawca będzie przyjmował reklamacje bez względu na termin dostawy, jednak nie później, niż przed upływem terminu ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wykonawca wymieni wadliwą ilość filtrów oraz dostarczy wymienione filtry do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Okres gwarancji wymienionych filtrów liczy się od dnia dokonania odbioru wymienionych filtrów. 1.7.11 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie dostarczy on w wyznaczonym terminie partii filtrów będących przedmiotem zamówienia, po upływie 7 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo zakupu tej partii we własnym zakresie, a Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty. 1.7.12 Dostarczone filtry muszą posiadać aktualne normy i świadectwa dopuszczenia do obrotu handlowego: 1) atesty PZH np.: w danej klasie, deklaracje zgodności np. grupę filtrów oraz: a) filtry ramkowe i kieszeniowe – zgodne z norą EN779:2012 b) filtry Hepa – zgodne z normą EN1822:2009 1.7.13 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji danego filtra wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza wymianę na jego odpowiednik, za cenę nie wyższą niż podana w załączniku A do Formularza oferty, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. 1.7.14 Zamawiający w załączniku A do Formularza oferty, dokonując opisu filtrów wskazał wymaganą klasę/typ filtra. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza inne oznakowanie typu filtra spełniające wymagania klasy przy każdym filtrze wskazanym w załączniku A do Formularza oferty. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie do 24 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi pierwsze. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 42514310-8 filtry powietrza. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorach umowy stanowiących integralną część SIWZ. 9. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl. Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie musi zostać wykonywane sukcesywnie w okresie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 42514310-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT117099.10
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
KLIMAFIL s.c.,  klimail@klimafil.pl,  ul. Siemońska 2 ,  42-500,  Będzin,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129150,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129150,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166696,33
Waluta: PL
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum