Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie nr 106934 - 2017 z dnia 2017-07-12 r.

Kraków: Zakup i dostawa projektora multimedialnego instalacyjnego. Sprawa znak: 141.2711.34.2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 539493-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa projektora multimedialnego instalacyjnego. Sprawa znak: 141.2711.34.2017
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.34.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego instalacyjnego. 1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne i funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 1.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.2.1 Dostawę projektora Klinika Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii UJ CM, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. 1.2.2 Wniesienie do wskazanego pomieszczenia, montaż projektora na suficie do dedykowanego uchwytu, który znajduje się w sali. 1.2.3 Podłączenie do istniejącej infrastruktury kablowej AV. 1.2.4 Ułożenie kabla HDMI 10m i dopasowanie projektora do pracującego przełącznika skalującego Kamer oraz jego uruchomienie. 1.2.5 Podpisanie protokołu dostawy (wzór protokołu dostawy - załącznik nr 1 do wzoru umowy). 1.2.6 Dostarczenie wraz z projektorem oprogramowań urządzeniowych i instalacyjnych na nośnikach CD lub DVD, a także instrukcji obsługi papierowej w języku polskim lub angielskim. 1.2.7 Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości *warunek dodatkowo punktowany oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego. 1.2.8 Czas reakcji serwisu polegającej na usunięciu usterki/awarii przez pracownika serwisu - do 48 godzin od momentu potwierdzonego przez serwis przyjęcia zgłoszenia o usterce faksem lub e-mailem zaś w razie niemożności usunięcia jej w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. 1.2.9 Czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii. 1.2.10 Dostarczenie karty gwarancyjnej w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej. 1.2.11 W przypadku trzykrotnej naprawy urządzenia/ tego samego podzespołu, będącego przedmiotem zamówienia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia/ tego samego podzespołu na nowy na własny koszt. 1.3 Dostawa i montaż projektora musi być zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Termin dostawy musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę do Zamawiającego, co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym dniem jej realizacji. 1.4 Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 1.5 Oferowany sprzęt musi być oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 655 z późn. zm.). 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 21 dni kalendarzowych, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 21 dni kalendarzowych, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 2. Przedmiot zamówienia, musi zostać wykonany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w treści oferty, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy. 3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 38652100-1
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT13153.33
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO Sp. z o. o.,  proteko@proteko.pl,  ul. Wrocławska 37A,  30-011,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11266,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11266,80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11266,80
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum