Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 312870 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.
 
Kraków: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia, b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 62320-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 49373-2016
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo , woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia, b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.18.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia, b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych. Sprawa znak: 141.2711.18.2016
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111100-9, 45111220-6, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45421000-4, 45421131-1, 45421132-8, 45450000-6, 45331220-4, 45331000-6, 45300000-0, 45311100-1, 45315300-1, 45421146-9, 45310000-3, 45311200-2, 45330000-9, 45331200-8, 45331200-8, 45320000-6, 45330000-9, 45321000-3, 45331000-6, 45331230-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 04.05.2016r do dnia 20.06.2016r. Aneksem nr 1/2016 z dnia 06.05.2016r. zmieniono termin realizacji na: od dnia 04.05.2016r. do dnia 17.08.2016r.; Aneksem nr 2/2016 z dnia 15.07.2016r. zmieniono termin realizacji na: od dnia 04.05.2016r. do dnia 11.10.2016r.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych w Krakowie - ul. Medyczna 9, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/05/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Zakład Remontowo-Budowlany "BETKAN" Janusz Mędrala, Zdzisław Serafin Spółka Jawna ,  ,  ul. Ostatnia 1C,  31-444,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 412359.24 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/09/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Udzielenie zamówienia uzupełniającego poprzez rozszerzenie przedmiotu umowy, określenie terminu wykonania robót uzupełniających, sposobu wykonania, sposobu odbioru robót, zmiana wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie o wartość robót uzupełniających, określenie sposobu rozliczenia robót uzupełniających, wskazanie obowiązku wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej UZP zamówienie uzupełniające do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy Pzp winno być dokonane w formie zmiany umowy. Ponadto zgodnie z treścią §1 ust. 4 umowy nr 141.2711.18.2016 - cz. V z dnia 04.05.2016r. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących przedmiot umowy.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonano zmian umowy w następującym zakresie: 1.§ 1 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót remontowych w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych w Krakowie - ul. Medycznej 9, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych, w zakresie części V przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia 04.04.2016 r. oraz zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2016 z dnia 12.07.2016 r. i nr 3/2016 z dnia 18.08.2016 r. oraz kosztorysem ofertowym – roboty dodatkowe i protokołem konieczności nr 4/2016 z dnia 19.08.2016 wraz z kosztorysem ofertowym – roboty uzupełniające”. 2.§ 1 ust 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Szczegółowy zakres przedmiotu umowy precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, kosztorysem ofertowym – roboty dodatkowe wraz z nadzorem autorskim i kosztorysem ofertowym – roboty uzupełniające”, 3.po § 2 ust 1a dodaje się ust. 1b w następującym brzmieniu: „Roboty uzupełniające objęte nadzorem autorskim i kosztorysem ofertowym – roboty uzupełniające realizowane będą w terminie od dnia 06.09.2016 r. do dnia 11.10.2016 r.”, 4. po § 2 ust 2a dodaje się ust. 2b w następującym brzmieniu: „Za termin zakończenia realizacji robót uzupełniających uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót uzupełniających”. 5.§ 3 ust. 1.2.a umowy otrzymuje brzmienie: „wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: „Opisem przedmiotu zamówienia”, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, złożoną ofertą przetargową, protokołami konieczności i kosztorysami ofertowymi – roboty dodatkowe i roboty uzupełniające, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie”. 6. § 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: ”Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 599 318,55 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście 55/100 zł) w tym podatek VAT 23 % w kwocie 112 067,70 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sześćdziesiąt siedem 70/100 zł) w tym m.in. : - wynagrodzenie za roboty dodatkowe na kwotę 34 380,81 zł brutto w tym podatek VAT 23 % w kwocie 6 428,93 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 93/100 zł), - wynagrodzenie za roboty uzupełniające na kwotę 57 735,87 zł brutto w tym podatek VAT 23 % w kwocie 10 796,14 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć 14/100 zł), 7. § 8 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy i dokonaniu ich końcowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych oraz robót uzupełniających, które zostaną objęte osobnymi fakturami wystawionymi i płatnymi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie”. 2.Na podstawie § 14 ust. 4 umowy Wykonawca wniesienie dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie roboty uzupełniające, o których mowa w § 1 niniejszego aneksu tj. w kwocie 5 773,59 zł.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum