Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 312920 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.
 
Kraków: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia, b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 62320-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 49373-2016
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo , woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia, b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.18.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia, b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych. Sprawa znak: 141.2711.18.2016
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111100-9, 45111220-6, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45421000-4, 45421131-1, 45421132-8, 45450000-6, 45331220-4, 45331000-6, 45300000-0, 45311100-1, 45315300-1, 45421146-9, 45310000-3, 45311200-2, 45330000-9, 45331200-8, 45331200-8, 45320000-6, 45330000-9, 45321000-3, 45331000-6, 45331230-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 29.04.2016r. do dnia 29.07.2016r. Aneksem nr 1/2016 z dnia 15.07.2016r. zmieniono termin realizacji na: od dnia 29.04.2016r. do dnia 21.11.2016r.

 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych w Krakowie - ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/04/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Konsorcjum Firm: Lider: Firma Usługowo-Handlowa EL-DOR Jacek Pohorelsky,  ,  ul. Sewera 2A,  30-134,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Partner: ELEKTROKLIM Krzysztof Fundament,  ,  ul. Grzegórzecka 78 lok. 1,  31-559,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Partner: Zakład Wykonawstwa Robót Elektroenergetycznych i Handlu Waldemar Kajdas, Michał Kajdas s.c.,  ,  ul. Jodłowa 46,  30-251,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 981740.39 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/09/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Udzielenie zamówienia dodatkowego poprzez rozszerzenie przedmiotu umowy, określenie terminu wykonania robót dodatkowych, sposobu wykonania, sposobu odbioru robót, zmiana wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie o wartość robót dodatkowych, określenie sposobu rozliczenia robót dodatkowych, wskazanie obowiązku wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zmiana podstawy prawnej udzielania zamówień dodatkowych tj. na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2a.
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej UZP, zamówienie dodatkowe do umów zawartych przed dniem wejścia ustawy Pzp, winno być dokonane w formie zmiany umowy. Ponadto zgodnie z treścią § 16 ust. 3 lit. e Umowy nr 141.2711.18.2016 cz. II z dnia 29.04.2016r. Zamawiający przewidział możliwość wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonano zmian umowy w następującym zakresie: 1.§ 1 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót remontowych w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych w Krakowie - ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych, w zakresie części II przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia 31.03.2016 r. oraz zgodnie z protokołami konieczności nr 1/2016 z dnia 20.06.2016 r., nr 2/2016 z dnia 15.07.2016 r. i nr 3/2016 z dnia 25.08.2016 r. oraz kosztorysem ofertowym – roboty dodatkowe”. 2. § 1 ust 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Szczegółowy zakres przedmiotu umowy precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym – roboty dodatkowe wraz z nadzorem autorskim”, 3. po § 2 ust 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: „Roboty dodatkowe objęte nadzorem autorskim i kosztorysem ofertowym – roboty dodatkowe realizowane będą w terminie od dnia 05.09.2016 r. do dnia 03.10.2016 r.”, 4. po § 2 ust 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „Za termin zakończenia realizacji robót dodatkowych uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót dodatkowych”. 5. § 3 ust. 1.2.a umowy otrzymuje brzmienie: „wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: „Opisem przedmiotu zamówienia”, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, złożoną ofertą przetargową, protokołami konieczności nr 1/2016 z dnia 20.06.2016 r., 2/2016 z dnia 15.07.2016 r. i nr 3/2016 z dnia 25.08.2016 r., nadzorem autorskim i kosztorysem ofertowym – roboty dodatkowe, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie”. 6. § 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: ”Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 1 439 601,96 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset jeden 96/100 zł) w tym podatek VAT 23 % w kwocie 269 193,86 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy 86/100 zł) w tym wynagrodzenie za roboty dodatkowe na kwotę 232 061,28 zł brutto ( słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt jeden 28/100) w tym podatek VAT 23 % w kwocie 43 393,57 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 57/100 zł). 7. § 8 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy i dokonaniu ich końcowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych, które zostaną objęte osobną fakturą wystawioną i płatną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie”. 8. § 9 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, wykraczających poza określenie przedmiotu umowy, których realizacja będzie konieczna dla prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie je realizować na podstawie wprowadzonych zmian do umowy stosownie do art. 19 ust. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 2.Na podstawie § 14 ust. 4 umowy Wykonawca wniesienie dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie prac dodatkowych, o którym mowa w § 1 niniejszego aneksu tj. w kwocie 23 206,13 zł.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum