Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 319488 - 2016 z dnia 2016-10-07 r.
Kraków: Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej i gastronomicznej dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 62426-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 87356-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo , woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej i gastronomicznej dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.19.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi cateringowej i gastronomicznej dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części: Część 1) Usługa cateringowa w formie śniadania i serwisu kawowego Część 2) Usługa gastronomiczna w formie obiadu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 3a i 3b do SIWZ. Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia podstawowego zostały przeznaczone kwoty: Część 1) Usługa cateringowa w formie śniadania i serwisu kawowego: Kwota netto: 72 405,30 zł; kwota brutto: 81 400,00 zł Część 2) Usługa gastronomiczna w formie obiadu: Kwota netto: 67 155,00 zł; kwota brutto: 73 260,00 zł. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia (od jednej do dwóch). Usługa cateringowa i gastronomiczna będzie realizowana z uwzględnieniem specyfiki miejsca kursu, właściwej dla poniższych lokalizacji: 1) siedziba Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ (MCKP UJ) przy ul. Grzegórzeckiej 20, 31-531 Kraków; 2) inna lokalizacja w Krakowie wskazana przez Zamawiającego. Usługa cateringowa musi być realizowana: - dla kursów odbywających się w siedzibie MCKP UJ przy ul. Grzegórzeckiej 20: śniadania oraz całodzienny serwis kawowy będą serwowane w siedzibie MCKP UJ - dla kursów odbywających się poza budynkiem MCKP UJ przy ul. Grzegórzeckiej 20: śniadania oraz całodzienny serwis kawowy będą serwowane w miejscu odbywania się kursów. Zamawiający wymaga odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym będzie świadczona usługa cateringowa polegająca na serwowaniu śniadań oraz całodziennego serwisu kawowego, w zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym zapewnienia stołów. Usługa gastronomiczna musi być realizowana: - dla kursów odbywających się w siedzibie MCKP UJ przy ul. Grzegórzeckiej 20: obiad musi być serwowany w lokalu Wykonawcy (na terenie Krakowa) na siedząco przy stołach, w higienicznych warunkach, w odległości nie większej niż 3 km od siedziby MCKP UJ. (Odległość musi być nie większa niż 3 km od siedziby MCKP UJ. Odległość miejsca świadczenia usługi musi być mierzona w drodze dojścia w ciągach komunikacyjnych uwzględniając przepisy o ruchu drogowym. Celem sprawdzenia zadeklarowanej odległości, zostanie dokonany pomiar odległości przez Zamawiającego za pomocą narzędzia internetowego Google Maps.) W przypadku zmiany miejsca świadczenia usługi gastronomicznej przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nowego miejsca świadczenia usługi w odległości nie większej niż 3 km od siedziby MCKP UJ przy ul. Grzegórzeckiej 20. (Odległość musi być nie większa niż 3 km od siedziby MCKP UJ. Odległość miejsca świadczenia usługi musi być mierzona w drodze dojścia w ciągach komunikacyjnych uwzględniając przepisy o ruchu drogowym. Celem sprawdzenia zadeklarowanej odległości, zostanie dokonany pomiar odległości przez Zamawiającego za pomocą narzędzia internetowego Google Maps.) - dla kursów odbywających się poza budynkiem MCKP UJ przy ul. Grzegórzeckiej 20: dopuszcza się możliwość serwowania posiłków w miejscu odbywania się kursu, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w składanym zapotrzebowaniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4b do SIWZ. Zamawiający wymaga odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym będzie świadczona usługa gastronomiczna polegająca na serwowaniu posiłków obiadowych, w zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym zapewnienia stołów i krzeseł. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy do dokonania sprawdzenia zadeklarowanego miejsca podawania posiłków obiadowych pod względem przydatności do świadczenia usługi gastronomicznej. W ramach około 36 kursów zaplanowano potrzebę świadczenia usługi cateringowej i gastronomicznej w ilości około 4 070 posiłków, co obliczono na podstawie założeń: - 36 kursów, limit osób: od 30 do 40 osób (w zależności od rodzaju kursu), co daje ok. 1 440 uczestników. - średni czas trwania kursu: od 1 do 8 dni. Zamawiający zastrzega, że liczba osobo/dni świadczenia usługi cateringowej i gastronomicznej, zleconej do wykonania przez Zamawiającego, uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych uczestników kursu i może się zmniejszyć. Obliczenia dotyczą wartości szacunkowych, wyliczonych na podstawie zaplanowanych kursów w roku 2016r. Ostateczna liczba osobo/dni uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych uczestników kursów i może się zmniejszyć. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu ograniczenia realizacji przedmiotu zamówienia. Podana liczba posiłków stanowi szacunkową liczbę przewidzianą do zrealizowania w roku 2016. Zamawiający informuje, iż ostateczna liczba posiłków uzależniona jest od liczby zakwalifikowanych uczestników na dany kurs i może ulec zmianie. W przypadku odwołania kursu z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych chętnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości usługi cateringowej i gastronomicznej przewidzianej dla danego kursu. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia kursu otrzyma informację o terminie, godzinach i miejscu realizacji kursu oraz planowanej liczbie uczestników kursu dla których będzie świadczona usługa. Pisemne zapotrzebowanie będzie przesyłane drogą elektroniczną/ faxem lub przekazywane osobiście wraz z ramowym programem kursu. Rzeczywista liczba uczestników kursu może być mniejsza od planowanej liczby uczestników określonej w zapotrzebowaniu, a Zamawiający zapłaci jedynie za rzeczywistą liczbę osób, którzy potwierdzą własnoręcznym podpisem dostępność usługi na kursie. W przypadku kursów dłuższych niż jeden dzień, po zakończeniu pierwszego dnia kursu i w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do dostosowania zakresu świadczonej usługi cateringowej i gastronomicznej do rzeczywistej liczby uczestników, biorących udział w danym kursie. Powyższe ustalenia dotyczą zarówno części 1 (tj. usługi cateringowej) jak i części 2 (tj. usługi gastronomicznej). Możliwe jest przeprowadzenie kilku kursów w jednym terminie i w różnych lokalizacjach na terenie Krakowa. Kursy zazwyczaj będą realizowane w siedzibie Zamawiającego – ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego odrębnie dla części 1 oraz części 2 przedmiotu zamówienia polegających na wykonaniu usług tego samego rodzaju. Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty będzie się kierował także aspektem społecznym. W zakresie kryteriów oceny ofert opisanych w pkt 12 SIWZ Zamawiający przewiduje przyznanie punktów w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia określonej liczby osób na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez te osoby będzie miała na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy gwarantuje większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia).Zatrudnienie przy realizacji zamówienia obejmować będzie cały okres wykonywania zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez wskazanego w ofercie pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
II.4) Główny kod CPV:55000000-0
Dodatkowe kody CPV:55321000-6, 55320000-9, 55300000-3, 15894200-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Część 2 - umowa z dnia 12.04.2016r. z terminem realizacji do 31.12.2016r. lub do wyczerpania jej wartości, jeśli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Świadczenie usługi cateringowej i gastronomicznej dla uczestników kursów organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków w zakresie obiadów.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/04/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
P.H.U Docent s.c. Mariusz Biernacki i Marek Bytkowski,  ,  ul. Wrocławska 43A lok. 12,  30-011,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 64102.50 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/09/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Dokonano zmiany umowy w następującym zakresie: zmiana miejsca świadczenia usługi gastronomicznej dla kursów odbywających się w siedzibie MCKP przy ul. Grzegórzeckiej 20, sprecyzowano, że o wyborze miejsca świadczenia usługi gastronomicznej decydować będzie zamawiający każdorazowo nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed danym kursem, zmiana terminu powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie miejsca świadczenia usługi obiadowej.
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dopuszcza się zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający w § 1 ust. 6 zd. 2 umowy przewidział możliwość dokonania takiej zmiany. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 05.09.2016r. Strony umowy ustaliły zmianę miejsca wykonywania usługi z uwagi na bardzo niską frekwencję osób korzystających z obiadów, spowodowaną niechęcią uczestników do pokonywania odległości do miejsca wykonywania umowy.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonano zmian umowy w następującym zakresie: 1. Zgodnym postanowieniem stron, działając na podstawie § 1 ust. 6 zd. 2 umowy oraz art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22.06.2016 o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, strony dokonują zmiany umowy w następującym zakresie: § 1 pkt. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Miejscem świadczenia usługi gastronomicznej dla kursów odbywających się w siedzibie MCKP UJ przy ul. Grzegórzeckiej 20 będzie: - lokal Wykonawcy ul. Cystersów 9 - Biurowiec Archeton od którego odległość od siedziby MCKP UJ wynosi około 1900 metrów, - lokal MCKP UJ. O wyborze miejsca świadczenia usługi gastronomicznej decydować będzie zamawiający każdorazowo nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed danym kursem. W przypadku zmiany miejsca świadczenia usługi gastronomicznej przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy zachowana zostanie odległość nie większa niż 3 km od siedziby MCKP UJ. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie miejsca świadczenia usługi obiadowej na 14 dni przed zmianą.
 

 

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum