Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 341377 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.
Kraków: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i konserwacja elewacji ze stolarką – I etap budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 53439-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 100775-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i konserwacja elewacji ze stolarką – I etap budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.58.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont dachu i konserwacja elewacji ze stolarką – I etap budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45113000-2, 45410000-4, 45421131-1, 45422100-2, 45421000-4, 45421100-5, 45262690-4, 45400000-1, 45422000-1, 45453100-8, 45442100-8, 45261213-0, 45262690-4, 45400000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa z dnia 23.06.2016r. z terminem realizacji do dnia 23.09.2016 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/06/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Firma Remontowo- Budowlana, SZAR-POL, Tomasz Stokłosa,  ,  Szarów 53,  32-014,  Brzezie,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 118000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/09/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Dokonano zmiany umowy: zmiana terminu końcowego realizacji umowy.
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 1)ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dopuszcza się zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający w § 18 ust. 3 lit. b umowy nr 141.2711.58.2016 przewidział możliwość dokonania takiej zmiany. Zgodnie z protokołem konieczności dnia 23.09.2016 r.Wykonawca zgodnie z zapisami umowy zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do oddania tych prac do odbioru. W dniu 23.09.2016 komisja odbiorowa przystąpiła do czynności odbiorowych i potwierdziła zakończenie robót, jednakże czynności te zostały przerwane wobec nieobecności przedstawiciela Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków Krakowa, którego obecność wymagana jest stosownie do § 12 ust. 5 umowy. Obecność przedstawiciela Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków Krakowa była niemożliwa z powodu choroby i nieobecności w pracy i z tych też względów czynności odbiorowe zostały wstrzymane. Poczynione zostały ustalenia drogą telefoniczną i ustalono kolejny termin spotkania komisji odbiorowej z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków Krakowa na dzień 04.10.2016 r. w celu dokonania ostatecznego sprawdzenia poprawności wykonania robót i podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Zgodnie z § 2 umowy za termin zakończenia umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego, który z przyczyn od Wykonawcy niezależnych nie może być podpisany w terminie 23.09.2016 r.Zgodnie z § 11 pkt. 2 umowy „podstawą do wystawienia faktury jest oryginał protokołu odbioru końcowego podpisany przez Strony, przedstawiciela Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków Krakowa (…). Z uwagi na powyższe, iż są to okoliczności niezależne od Wykonawcy, który terminowo wywiązał się z przyjętych obowiązków, Zamawiający postanowił wydłużyć termin realizacji umowy do dnia 04.10.2016 r.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonano zmiany umowy w następującym zakresie :Na podstawie § 18 ust. 3 lit. b umowy oraz przy uwzględnieniu okoliczności zawartych w protokole konieczności nr 1/2016 z dnia 23.09.2016 r., Strony zgodnie ustalają zmianę § 2 ust 1 umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 04.10.2016 rPowrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum