Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 341622 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.
 
Kraków: Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 53503-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 117283-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.cm.-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.59.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ. Nr sprawy 141.2711.59.2016
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45443000-4, 45453100-8, 45410000-4, 45421132-8, 45453000-7, 45422100-2, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45400000-1, 45450000-6, 45111220-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa z dnia 23.06.2016 r z terminem realizacji do dnia 23.09.2016 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/06/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Lider Konsorcjum:Firma Usługowa MAZI ,Piotr Mazurek,  ,  Obrażejowice 23,  32-107,  Radziemice,  kraj/woj. małopolskie
PartnerKonsorcjum :Firma Budowlano- Konserwatorska, Jarosław Woźniak,  ,  ul. Płk.Nullo 7/4,  31-543,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 346883.72 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/09/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Dokonano zmiany umowy w nastepującym zakresie: zmiana terminu końcowego realizacji umowy.
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dopuszcza się zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający w § 18 ust. 3 lit. b umowy przewidział możliwość dokonania takiej zmiany. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 12.09.2016r.Strony umowy ustaliły zmianę terminu w jakim przedmiot umowy będzie realizowany, z uwagi na : umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 23.06.2016 z terminem zakończenia do dnia 23.09.2016 r. Zadanie inwestycyjne, polegające na remoncie konserwatorskim elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej budynku UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na podstawie umowy z dnia 13.05.2016 r., która nakłada na Zamawiającego prowadzenie zabiegów konserwatorskich budynku pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Wykonawca przystąpił do pracy niezwłocznie po przekazaniu frontu robót tj. w dniu 30.06.2016 r. rozpoczynając prace od usunięcia nawarstwień i zabrudzeń tynku i przygotowania podłoża pod roboty konserwatorskie i malarskie. Do dnia wizji z udziałem konserwatora w ramach prac wykonywane były następujące zabiegi konserwatorskie: 1.Wykonanie odkrywek celem określenia (potwierdzenia) najstarszej kolorystyki na cementach romańskich występujących na poziomie niskiego i wysokiego parteru elewacji oraz na tynkach występujących na poziomie I i II piętra elewacji. 2.Wytypowanie zniszczonych tynków przeznaczonych do skucia i ich usunięcie na całej powierzchni elewacji.3. Doczyszczenie ręczne, mechaniczne, przemalowań silnie zespolonych z podłożem na całej powierzchni elewacji. 4.Spłukanie pozostałości nawarstwień wodą na całej powierzchni elewacji. 5.Dezynfekcja porażonych części elewacji przez mikroorganizmy na całej powierzchni elewacji. 6.Wypełnienie szczelin i podkutych spoin tynkiem wapiennym oraz cementem romańskim. 7.Nałożenie tynków wapiennych w miejscach ubytków tynków na poziomie I i II piętra elewacji. 8.Nałożenie tynków szerokoporowych (renowacyjnych) na poziomie I i II piętra elewacji. 9.Wykończenie podłoża pod malowanie - szlichta trasowa z włóknem szklanym na poziomie I i II piętra elewacji. 10.Gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania gruntem krzemianowym na poziomie I i II piętra elewacji. Zgodnie z zawartą z Narodowym Funduszem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa umową z dnia 13.05.2016 r., o dofinansowanie, niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Zamawiający wystąpił z pismem do Wojewódzkiego Małopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków Krakowa, do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Wydział Rewaloryzacji Zabytków oraz do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z informacją o terminie przekazania frontu robót oraz powołaniu komisji. Zamawiający pismem z dnia 4.07.2016 roku skierowanym do WUOZ zaproponował na dzień 8.07.2016 jako termin spotkania komisji konserwatorskiej w celu przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków Krakowa założeń programu konserwatorskiego i ustalenia technologii wykonania prac konserwatorskich. Na wniosek przedstawicieli WUOZ termin został przełożony na 13.07.2016 roku. Komisja rozpoczęła pracę w dniu 13.07.2016 roku. Wykonawca podczas spotkania przedstawił komisji konserwatorskiej założenia programu konserwatorskiego i wstępne wyniki wykonanych badań stratygraficznych na elewacji. Ponadto, na wybranych elementach elewacji Wykonawca przedstawił próbki proponowanej technologii wykonania powłoki na bazie cementów romańskich zlokalizowanych na poziomie niskiego i wysokiego parteru budynku, które w części są bardzo dobrze zachowane, ale mają wiele ubytków. Z tych też względów wymagają one naprawy, a następnie pomalowania celem ujednolicenia powłoki i uzyskania efektu najbardziej zbliżonego do oryginalnie występujących cementów romańskich. Przedstawiciel zwrócił uwagę na bardzo gładką powierzchnię zachowanych cementów romańskich i podkreśliła konieczność zastosowania takich materiałów, które pozwolą uzyskać efekt najbardziej zbliżony do oryginału. W tym celu zaleciła wykonanie kolejnych próbek z zastosowaniem różnych materiałów, w celu przedstawienia rozwiązań dla technologii wykonania oraz kolorystyki elewacji. Kolorystyka uzgodniona dla poziomu elewacji, na którym występują cementy romańskie zostanie powtórzona na tynkach występujących powyżej. Od dnia 13.07.2016 do 24.08.2016 r. Wykonawca prowadził badania w celu znalezienia odpowiednich materiałów i technologii wykonania cementów romańskich we współpracy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Z uwagi na dużą specyfikę materiału jakim jest cement romański – brak przyczepności – Wykonawca musiał wykonać kilka próbek zanim udało się uzyskać efekt, który można zaprezentować na komisji konserwatorskiej. Wykonawca zlecił badania w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia i na kolejnej komisji konserwatorskiej w dniu 24.08.2016 roku, przedstawił sposób wykończenia naprawionych powierzchni warstw elewacji wykonanych materiałami na bazie cementów romańskich, występujących na boniach na poziomie niskiego i wysokiego parteru budynku. Warstwa oryginalna okazała się bardzo gładka, co skutkuje brakiem przyczepności dla farb produkowanych obecnie na bazie cementów romańskich. Dlatego według Wykonawcy koniecznym jest wykonanie warstwy szczepnej. Po wykonaniu licznych próbek Wykonawca zaproponował wykonanie warstwy wykończeniowej z zaprawy mineralnej z włóknem szklanym i dopiero tak przygotowaną powierzchnię można będzie pomalować farbami na bazie cementów romańskich. Przedstawiciel WUOZ zapoznał się w dniu 24.08.2016 r. z próbkami i zaleciła konsultacje z ekspertem ds. cementów romańskich. W związku z powyższym Inspektor nadzoru wstrzymał w dniu 24.08.2016 r. częściowe wykonywanie prac w zakresie elewacji do momentu podjęcia decyzji przez WUOZ, a Wykonawca poinformował, że dalszy brak decyzji nie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy. W pozostałym zakresie prace są kontynuowane w ramach umowy (tj. przy montażu okien). W dniu 7.09.2016 r odbyła się kolejna komisja konserwatorska z udziałem eksperta z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który potwierdził, że zastosowanie na powierzchni cementów romańskich zaprawy z włókna szklanego, następnie warstwy preparatu gruntującego i farby na bazie cementów romańskich w kolorystyce uzgodnionej po przedstawieniu na kolejnej komisji konserwatorskiej próbek kolorystycznych najwierniej odda charakter cementów romańskich. Komisja po konsultacjach podjęła decyzję o zastosowaniu przedstawionej metody. Wykonawca zdeklarował przedłożenie próbek kolorystycznych na kolejną komisję konserwatorską tj. do 12.09.2016 roku. W dniu 12.09.2016 roku Zamawiający uzyskał telefoniczną informację, że przedstawiciel z WUOZ jest nieobecny w pracy z powodu choroby i z tych też względów zaplanowana komisja nie mogła się odbyć w wyznaczonym terminie. Inspektor nadzoru polecił Wykonawcy wstrzymanie malowania do czasu zatwierdzenia kolorystyki przez WUOZ i ograniczenie się do przygotowania podłoża pod malowanie. Poczynione zostały ustalenia drogą telefoniczną i ustalono kolejny termin spotkania komisji na dzień 28.09.2016 r. Przy założeniu, że zaproponowana przez Wykonawcę kolorystyka zostanie w tym dniu zatwierdzona, Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu do dnia 28.09.2016 r. wówczas Zamawiający podejmie kolejne decyzje dotyczące terminu realizacji umowy.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonano zmian umowy w następującym zakresie:Na podstawie § 18 ust. 3 lit. b umowy 141.2711.59.2016 oraz przy uwzględnieniu okoliczności zawartych w protokole konieczności nr 1/2016 z dnia 12.09.2016 r., Strony zgodnie ustalają zmianę § 2 ust 1 umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 28.09.2016 r.”
 Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum