Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 341847 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.
 
Kraków: Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 53503-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 117283-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.59.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski elewacji – I etap: ryzalit środkowy elewacji południowej” budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45443000-4, 45453100-8, 45410000-4, 45421132-8, 45453000-7, 45422100-2, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45400000-1, 45450000-6, 45111220-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa z dnia 23.06.2016 r. z terminem do dnia 23.09.2016. Aneks nr 1/2016 z dnia 22.09.2016 r. - zmiana terminu realizacji umowy od dnia 23.06.2016 r. do 28.09.2016 r. Aneks nr 2/2016 z dnia 23.09.2016 r. -roboty uzupełniające realizowane od dnia 23.09.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. Aneks nr 3/2016 z dnia 28.09.2016 r. - zmiana terminu realizacji umowy od 23.06.2016 r do dnia 18.10.2016 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/06/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Lider Konsorcjum :Firma Usługowa MAZI , Piotr Mazurek ,  ,  Obrażejowice 23,  32-107,  Radziemice,  kraj/woj. małopolskie
Partner Konsorcjum Firma Budowlano- Konserwatorska, Jarosław Woźniak,  ,  ul.Płk. Nullo 7/4,  31-543,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 346883.72 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/10/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: dokonano zmiany umowy w nastepujacym zakesie : zmiana terminu końcowego realizacji umowy
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dopuszcza się zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.Zamawiający na podstawie § 18 ust. 3 lit. b umowy 141.211.59.2016 przewidział możliwość dokonania takiej zmiany. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 18.10.2016 r.strony ustaliły zmianę terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy na dzień 31.10.2016r. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 23.06.2016 z terminem zakończenia do dnia 23.09.2016 r. W dniu 22.09.2016 r. zawarto aneks nr 1/2016 na mocy, którego strony przedłużyły termin realizacji niniejszej umowy do dnia 28.09.2016, a to na podstawie okoliczności opisanych w protokole konieczności nr 1/2016 z dnia 12.09.2016. W dniu 28.09.2016 zawarto aneks nr 2/2016, którym udzielono Wykonawcy zamówienia uzupełniającego. Aneks nr 3/2016 z dnia 28.09.2016 na mocy którego przedłużono termin realizacji umowy do dnia 18.10.2016 r. na podstawie okoliczności opisanych w protokole konieczności nr 3/2016. Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 13.05.2016 r. prace konserwatorskie prowadzone na mocy umowy zawartej z Wykonawcą powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.W dniu 04.10.2016 wprawdzie odbyło się spotkanie komisji konserwatorskiej, na którym wstępnie wybrany został kolor elewacji, jednak, przedstawiciele Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie wskazali, że ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero po przedstawieniu wybranego koloru na większej powierzchni elewacji. Wykonawca zadeklarował przygotowanie takiej próbki na dzień 10.10.2016 r. W dniu 10.10.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie komisji, na którym zatwierdzona została ostatecznie kolorystyka elewacji i dopiero od dnia dzisiejszego Wykonawca może przystąpić do prac malarskich, na które zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy potrzebne są 2 tygodnie tj. do dnia 24.10.2016 r.Zakres przedmiotowy umowy został przez Wykonawcę w całości zrealizowany zgodnie z postanowieniami umowy, za wyjątkiem prac malarskich. Prace malarskie zostały w dniu 24.08.2016 r. wstrzymane z przyczyn szczegółowo wskazanych w protokole konieczności nr 1/2016 i 3/2016. Dodatkowo wskazać należy, że w dniu 18.10.2016 r. Zamawiający skontaktował się telefonicznie z przedstawicielami Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w celu wskazania terminu zakończenia prac przez Wykonawcę. Poczynione zostały ustalenia drogą telefoniczną i ustalono termin spotkania komisji odbiorowej z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków Krakowa na dzień 31.10.2016 r. w celu dokonania ostatecznego sprawdzenia poprawności wykonania robót i podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Zgodnie z § 2 umowy za termin zakończenia umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego, który z przyczyn od Wykonawcy niezależnych nie może być podpisany w terminie 24.10.2016 r. Zgodnie z § 11 pkt. 2 umowy „podstawą do wystawienia faktury jest oryginał protokołu odbioru końcowego podpisany przez Strony, przedstawiciela Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków Krakowa (…). Z uwagi na powyższe, iż są to okoliczności niezależne od Wykonawcy, który terminowo wywiązuje się z przyjętych obowiązków, Zamawiający postanowił wydłużyć termin realizacji umowy do dnia 31.10.2016 r.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonanie zmian w następującym zakresie: Na podstawie § 18 ust. 3 lit. b umowy oraz przy uwzględnieniu okoliczności zawartych w protokole konieczności nr 4/2016 z dnia 18.10.2016 r., Strony zgodnie ustalają zmianę § 2 ust 1 umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2016 r.”
 Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum