Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 341912 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.  

Kraków: Wykonanie robót remontowych w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zlokalizowanym przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 117038-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 116145-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót remontowych w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zlokalizowanym przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.47.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie robót remontowych w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanym przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45110000-1, 45111100-9, 45111220-6, 45210000-2, 45421152-4, 45262321-7, 45400000-1, 45421132-8, 45421131-1, 45421146-9, 45430000-0, 45450000-6, 45410000-4, 45262520-2, 45431000-7, 45431100-8, 45431200-9, 45442100-8, 45331100-7, 45332200-5
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa z dnia 23.06.2016 r. z terminem realizacji do dnia 15.09.2016 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/06/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiebiorstwo Remontowo- Budowlane HYDRO-KAM, Kamil Pajdak,  ,  ul.Raciborska 15D lok.16,  30-384,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1234900.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/10/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Udzielenie zamówienia uzupełniającego poprzez rozszerzenie przedmiotu umowy, określenie terminu wykonania robót uzupełniających, sposobu ich odbioru, sposobu wykonania, zmiana wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie o wartość robót uzupełniających, sposobu rozliczenia robót uzupełniających, obowiązku wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej UZP zamówienie uzupełniające do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy Pzp winno być dokonane w formie zmiany umowy.Ponadto zgodnie z treścią § 1 ust. 4 umowy nr 141.2711.47.2016 z dnia 23.06.2016 r. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia stanowiących przedmiot zamówienia.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonanie zmian umowy w następującym zakresie:1.§ 1 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót remontowychw budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zlokalizowanym przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie, zgodnie z ofertą przetargową z dnia 24.05.2016r. oraz zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2016 r. z dnia 3.10.2016 r. oraz kosztorysem ofertowym – roboty uzupełniające. 2.§ 1 ust 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „ Szczegółowy zakres przedmiotu umowy precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z kosztorysem ofertowym - roboty uzupełniające”. 3.w § 2 po ust.1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: " Roboty uzupełniające objęte kosztorysem ofertowym- roboty uzupełniające realizowane będą od dnia 7.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.”, 4.w § 2 po ust.2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „Za termin zakończenia realizacji robót uzupełniających uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót uzupełniających”.5.§ 3 ust. 1.2.a umowy otrzymuje brzmienie:„wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: „Opisem przedmiotu zamówienia”, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, złożoną ofertą przetargową, protokołem konieczności nr 1/2016 i kosztorysem ofertowym - roboty uzupełniające, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie”.6.§ 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Za wykonanie przedmiotu nin. umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości 1 623 828,05 zł brutto (słownie: słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem 05/100 zł), na które składa się kwota netto 1 320 185,41 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt pięć zł 41/100) oraz podatek wg stawki 23% 303 642,64 zł (słownie trzysta trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa 64/100 zł) wynikające z oferty Wykonawcy z dnia 24.05.2016r. oraz kosztorysu ofertowego- roboty uzupełniające, na które składa się wynagrodzenie za: a)wykonanie przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku na potrzeby biblioteki medycznej za kwotę: netto 1 165 900,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) b)wykonanie remontu pomieszczenia nr 14 (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego) oraz zmiana lokalizacji drzwi wejściowych do pomieszczeń nr 105 i 205 za kwotę:netto 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100), c)demontaż, dostawa i montaż nowych drzwi p.poż na klatce schodowej za kwotę: netto 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100), d)wykonanie robót uzupełniających za kwotę: netto 85 285,41 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć zł 41/100).” 7.po § 8 ust. 1 umowy dodaje się ust. 1a: „Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót uzupełniających nastąpi na podstawie osobnej faktury, wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu całości robót uzupełniających, wystawionej i płatnej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.” 2. Na podstawie § 15 umowy Wykonawca wniesienie dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonane roboty uzupełniające, o których mowa w § 1 niniejszego aneksu tj. w kwocie 10 490,10 zł .
 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum