Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 345380 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.
 
Kraków: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i konserwacja elewacji – I etap” budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 53439-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 100775-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i konserwacja elewacji – I etap” budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.58.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont dachu i konserwacja elewacji – I etap budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45113000-2, 45410000-4, 45421131-1, 45221000-2, 45421000-4, 45421100-5, 45262690-4, 45400000-1, 45422000-1, 45453100-8, 45442100-8, 45261213-0, 45262690-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa z dnia 23.06.2016r.z terminem realizacji do dnia 23.09.2016 r. Aneks nr 1/2016 r. z dnia 23.09.2016 r. - zmiana terminu realizacji umowy od dnia 23.06.2016 r. do dnia 04.10.2016 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/06/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Firma Rmontowo-Budowlana, SZAR-POL,Tomasz Stokłosa,  ,  Szarów 53,  32-014,  Brzezie,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 118000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/10/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Udzielenie zamówienia uzupełniającego poprzez rozszerzenie przedmiotu umowy, określenie terminu wykonania robót uzupełniających, sposobu ich odbioru, sposobu wykonania, zmiana wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie o wartość robót uzupełniających, sposobu rozliczenia robót uzupełniających, obowiązku wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust 3 pkt 2b Ustawy z dnia 22.06.2016 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw , a także interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej UZP zamówienie uzupełniające do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy Pzp winno być dokonane w formie zmiany umowy. Ponadto zgodnie z treścią § 1 ust. 5 umowy nr 141.2711.58.2016 r. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień stanowiących przedmiot umowy.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonanie zmian umowy w następującym zakresie:1.§ 1 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: a)zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z dnia 28.05.2016 r. zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Remont dachu i konserwacja elewacji ze stolarką – I etap” budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie, b)zgodnie protokołem konieczności nr 2/2016 z dnia 23.09.2016r. oraz z kosztorysem ofertowym – roboty uzupełniające z dnia 23.09.2016 r. zadania pn. „Remont dachu i konserwacja elewacji z wymianą stolarki –elewacja północno – wschodnia – roboty uzupełniające” budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM przy ul. Kopernika 7F w Krakowie. 2.§ 1 ust 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Szczegółowy zakres przedmiotu umowy precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” oraz protokół konieczności nr 2/2016 z dnia 23.09.2016 r. oraz kosztorys ofertowy z dnia 23.09.2016 r. – roboty uzupełniające”, 3. po § 2 ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: „Roboty uzupełniające objęte protokołem konieczności nr 2/2016 z dnia 23.09.2016 r. i kosztorysem ofertowym z dnia 23.09.2016 r. – roboty uzupełniające realizowane będą od dnia 31.10.2016 r. do dnia 30.11.2016 r.”. 4. po § 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „Za termin zakończenia realizacji robót uzupełniających uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót uzupełniających”. 5. § 3 ust. 1.2a umowy otrzymuje brzmienie: „wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę, wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, złożoną ofertą przetargową, protokołem konieczności i kosztorysem ofertowym – roboty uzupełniające, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie”. 6.§ 8 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Za wykonanie przedmiotu nin. umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości 217 513,20 zł brutto (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset trzynaście 20/100 zł), w tym podatek VAT 23% w kwocie 40 673,20 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 20/100 zł) w tym m.in.: - wynagrodzenie za roboty uzupełniające na kwotę 72 373,20 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy 20 /100 zł) w tym podatek VAT 23 % w kwocie 13 533,20 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy 20/100 zł).7.§ 11 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy i dokonaniu ich końcowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, z wyłączeniem robót uzupełniających, które zostaną objęte osobną fakturą wystawioną i płatną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie”. 8.po § 11 ust. 16 dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu: Należność wynikająca z faktury za roboty uzupełniające będzie regulowana według następujących zasad: a)kwota 32 567,94 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem 94/100 zł) z dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na podstawie umowy Nr WD-I/I.23/64/2016 z dnia 13.05.2016r., wraz aneksami oraz na podstawie pisma nr SKOZK 1889/2016-Wn-I-30-(8)-2016 z dnia 01.09.2016 r. o przyznanie dodatkowych środków, b)kwota 39 805,26 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięć 26/100) zł) środki własne UJ CM, zgodnie z umową Nr 141.2711.58.2016 z dnia 23.06.2016 r. wraz z aneksami. 2.Na podstawie § 16 ust. 4 umowy Wykonawca wniesie dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie robót uzupełniających, o których mowa w § 1 niniejszego aneksu tj. w kwocie 7 237,32 zł.


 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum