Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Ogłoszenie o zmianie umowy:

Ogłoszenie nr 372654 - 2016 z dnia 2016-12-22 r.
 
Kraków: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia), b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 62320-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 49373-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. ul. Św. Anny  12, 31008   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.cm-uj.krakow.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia), b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
141.2711.18.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zlokalizowanych w Krakowie: a)ul. Grzegórzecka 16 (część I przedmiotu zamówienia), b)ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C (część II przedmiotu zamówienia), c)ul. Kopernika 7A (część III przedmiotu zamówienia), d)ul. Wielicka 265 (część IV przedmiotu zamówienia), e)ul. Medyczna 9 (część V przedmiotu zamówienia), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych. Sprawa znak:141.2711.18.2016
 
II.4) Główny kod CPV:45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111100-9, 45111220-6, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45421000-4, 45421131-1, 45421132-8, 45450000-6, 45331220-4, 45331000-6, 45300000-0, 45311100-1, 45315300-1, 45421146-9, 45310000-3, 45311200-2, 45330000-9, 45331200-8, 45320000-6, 45321000-3, 45331000-6, 45331230-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 29.04.2016 r, do dnia 29.07.2016 r. Aneksem z dnia nr 1/2016 z dnia 15.07.2016 r. zmieniono termin realizacji na : od dnia 29.04.2016 r. do dnia 21.11.2016 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych w Krakowie - ul.Czysta 18 i Czysta 18 B i C w celu dostosowania do obowiazujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/04/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Konsorcjum Firm: Lider: Firma Usługowo-Handlowa EL-DOR Jacek Pohorelsky,  ,  ul.Sewera 2A,  30-134,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Partner: ELEKTROKLIM Krzysztof Fundament,  ,  ul.Grzegórzecka 78lok.1,  31-559,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Partner: Zakład Wykonawstwa Robót Elektroenergetycznych i Handlu Michał Kajdas, s.c.,  ,  ul.Jodłowa 46,  30-251,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 981740.39 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/11/2016
 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Udzielenie zamówienia uzupełniającego poprzez rozszerzenie przedmiotu umowy, określenie terminu wykonania robót uzupełniających, sposobu ich odbioru, sposobu wykonania, zmiana wysokości wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie o wartość robót uzupełniających, sposobu rozliczenia robót uzupełniających, obowiązku wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zmiana podstawy prawnej udzielenia zamówień uzupełniających tj. na podstawie art 19 ust.3 pkt 2b.
 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej UZP zamówienie uzupełniające do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy Pzp winno być dokonane w formie zmiany umowy.Ponadto zgodnie z treścią § 1 ust. 4 umowy nr 141.2711.18.2016 - cz. II z dnia 29.04.2016r.Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia stanowiących przedmiot zamówienia.
 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dokonano zmiany umowy w następującym zakresie:1.§ 1 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót remontowych w pomieszczeniach zwierzętarni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych w Krakowie - ul. Czysta 18 i Czysta 18 B i C w celu dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących hodowli oraz utrzymania zwierząt laboratoryjnych, w zakresie części II przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia 31.03.2016 r. oraz zgodnie z protokołami konieczności nr 1/2016 z dnia 20.06.2016 r., nr 2/2016 z dnia 15.07.2016 r.i nr 3/2016 z dnia 25.08.2016 r. oraz kosztorysem ofertowym – roboty dodatkowe, protokołem konieczności nr 4/2016 z dnia 02.09.2016 r. wraz z kosztorysami ofertowymi – roboty uzupełniające oraz protokołem konieczności 5/2016 z dnia 24.10.2016 r. wraz z kosztorysem ofertowym – roboty uzupełniające etap III”. 2.§ 1 ust 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Szczegółowy zakres przedmiotu umowy precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym – roboty dodatkowe wraz z nadzorem autorskim, kosztorysami ofertowymi – roboty uzupełniające wraz z kosztorysem ofertowym –roboty uzupełniające etap III”,3. po § 2 ust 1b dodaje się ust. 1c w następującym brzmieniu: „Roboty uzupełniające etap III objęte kosztorysem ofertowym – roboty uzupełniające etap III realizowane będą w terminie od dnia 14.11.2016 r. do dnia 21.11.2016 r.”,4.po § 2 ust 2b dodaje się ust. 2c w następującym brzmieniu: „Za termin zakończenia realizacji robót uzupełniających etap III uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót uzupełniających etap III”.5.§ 3 ust. 1.2.a umowy otrzymuje brzmienie: „wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: „Opisem przedmiotu zamówienia”, warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, złożoną ofertą przetargową, protokołami konieczności nr 1/2016 z dnia 20.06.2016 r., nr 2/2016 z dnia 15.07.2016 r., nr 3/2016 z dnia 25.08.2016 r., nr 4/2016 z dnia 02.09.2016 r. i nr 5/2016 z dnia 24.10.2016r., nadzorem autorskim i kosztorysami ofertowymi – roboty dodatkowe i roboty uzupełniające, kosztorysem ofertowym – roboty uzupełniające etap III, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz oddanie go Zamawiającemu w użytkowanie”.6.§ 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:„Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 1 675 853,69 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 69/100 zł) w tym podatek VAT 23 % w kwocie 313 371,01 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden 01/100 zł) w tym m.in.: – wynagrodzenie za roboty dodatkowe na kwotę 232 061,28 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt jeden 28/100 zł) w tym podatek VAT 23 % w kwocie 43 393,57 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 57/100 zł),– wynagrodzenie za roboty uzupełniające na kwotę 176 238,83 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem 83/100 zł) w tym podatek VAT 23% w kwocie 32 955,23 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć 23/100 zł)”.- wynagrodzenie za roboty uzupełniające etap III na kwotę 60 012,90 brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwanaście 90/100 zł) w tym podatek VAT 23% w kwocie 11 221,92 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden 92/100 zł)”. 7.§ 8 ust 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy i dokonaniu ich końcowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych, robót uzupełniających oraz robót uzupełniających etap III, które zostaną objęte osobnymi fakturami wystawionymi i płatnymi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie”. 2.Na podstawie § 14 ust. 4 umowy Wykonawca wniesienie dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonane roboty uzupełniające etap III, o którym mowa w § 1 niniejszego aneksu tj. w kwocie 6 001,29zł.
 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum