Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywne wykonywanie usług prania specjalistycznego oraz prania standardowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.19.2017

Informację opublikowano: 2017-06-20

Sprawa znak: 141.2711.19.2017

Nr wew. sprawy: 141.2711.19.2017/2

Kraków, dn. 20.06.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na sukcesywne wykonywanie usług prania specjalistycznego oraz prania standardowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy F.H.U. Kontrast Jarosław Puda, ul. Główna 31, 43-100 Tychy, za kwotę brutto  64 579,92 zł.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 firmy F.H.U. Kontrast Jarosław Puda, ul. Główna 31, 43-100 Tychy wpłynęła jako jedyna, spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 70,0000 pkt (cena oferty brutto: waga 60% - 60,0000 pkt, czas na dostarczenie czystego asortymentu do jednostki: waga 30% - 0,0000 pkt, termin płatności: waga 10% - 10,0000 pkt.)

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum