Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu Dziekanatu WL Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Znak sprawy: 141.2711.27.2017

Informację opublikowano: 2017-06-26

                                                                                                                                                               Kraków, dn. 26.06.2017r.

Sprawa znak: 141.2711.27.2017

N     Nr wew. pisma 141.2711.27.2017/7

Adresaci:

  1. Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki; ul. Lubomira 29A,62-090 Mrowin; e-mail:tomekd2@tlen.pl

  2. TRONUS Polska; ul. Ordona 2A; 01-237 Warszawa, e-mail: info@tronus.pl

  3. F.P.U.H Krzysztof Bieda; ul. Piłsudskiego 43, 34-600 Limanowa, e-mail: zamówienia@bieda.alte.pl

  4. ALNAG Barbara Wróbel, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków, e-mail: biuro.alnag@alnag.pll

    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na dostawę i montaż mebli do pokoju Prodziekanów i sekretariatu WL  UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 527805-N-2017 z dnia 07.06.2017r.oraz zmienionego w dniu 08.06.2017 w BZP pod numerem 94577 – 2017.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 3 firmy: Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Bieda; ul. Piłsudskiego 43; 34-600 Limanowa, cena brutto 79 089,00 zł

UZASADNIENIE:

Oferta Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej Krzysztof Bieda; ul. Piłsudskiego 43; 34-600 Limanowa, jest najkorzystniejsza cenowo w zakresie przedmiotu zamówienia, jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta łącznie otrzymała 100,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), udzielona gwarancja: – 40% (40,00pkt)).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ważnych ofert złożonych w zakresie zamówienia:

Oferta Nr 4 Firmy ALNAG Barbara Wróbel; ul. Księcia Józefa 54a; 30-206 Kraków, Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia jest poprawna i otrzymała łącznie 85,8739 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (45,8739 pkt), udzielona gwarancja: – 40% (40,00pkt)).

Ponadto informujemy:

Oferta Nr 1 Firmy: Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki; ul. Lubomira 29A,62-090 Mrowin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.  4) oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Firma: Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki; ul. Lubomira 29A,62-090 Mrowin zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 19 680,00 zł brutto. Zamawiający uzasadniając decyzję o odrzuceniu oferty wskazuje, iż pismem z dnia 20.06.2017 wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ceny oferty w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający w piśmie zwrócił uwagę Wykonawcy, iż zaproponowana w ofercie cena jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia za zaoferowaną wartość oraz cena oferty jest o ponad 30% niższa od średniej cen złożonych ofert. Zamawiający pokreślił, iż w stosunku do wartości zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę cena jest o ponad 200 % niższa. Jednocześnie w piśmie z dnia 20.06.2017r.  Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień oraz przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu .

Wykonawca do wyznaczonego terminu tj. do dnia 20.06.2017r. do godz. 14:00, nie przysłał wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, jak też żadnych dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w zakresie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty.

W związku z powyższym, Zmawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdza, iż analiza stanu faktycznego i prawnego oraz materiałów zgromadzonych w toku niniejszego postępowania dowodzi, że zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty Wykonawcy Firmy Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki; ul. Lubomira 29A,62-090 Mrowin, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy.

Oferta Nr 2 Firmy TRONUS Polska; ul. Ordona 2A; 01-237 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający uzasadniając decyzję o odrzuceniu oferty wskazuje, iż w pkt 6) 1.1.2 SIWZ wymagał załączenia do oferty kalkulacji ceny oferty stanowiącej Załącznik A do Formularza oferty. Wykonawca nie załączył do oferty wymaganej kalkulacji. Należy nadmienić, iż z treści dokumentów załączonych do oferty Zamawiający nie może wywnioskować po jakich cenach Wykonawca oferuje poszczególne elementy wyposażenia. Powyższego braku nie można ani wyjaśnić w trybie art. 26 ust. 4 czy też art. 87 ust. 1 ani uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, gdyż kalkulacja ceny oferty stanowiąca załącznik A do Formularza oferty nie jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Jednocześnie należy podkreślić, iż wynagrodzenie Wykonawcy należne jest kwocie odpowiadającej ilości dostarczonego asortymentu po cenach jednostkowych wskazanych w kalkulacji cenowej. Zatem brak kalkulacji cenowej, czy innych dokumentów określających ceny jednostkowe w ofercie, skutkuje brakiem możliwości ustalenia wysokości wynagrodzenia w przypadku niedostarczenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdza, iż analiza stanu faktycznego i prawnego dowodzi, że zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty Wykonawcy Firmy TRONUS Polska; ul. Ordona 2A; 01-237 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy.

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie przedmiotu zamówienia. 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 31.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum