Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dostawy nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Znak sprawy: 141.2713.12.2017

Informację opublikowano: 2017-06-30

                                                                                                                                                          Kraków, dnia 30.06.2017r.

 

 Biogenet Sp. z o.o., ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów
 Alab Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa
 Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk, ul. Kasprowicza 9/2, 43-400 Bielsko – Biała

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy nablatowej komory laminarnej do PCR z filtrem HEPA oraz dwoma niezależnymi stanowiskami pracy w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.

 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 Firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk, ul. Kasprowicza 9/2, 43-400 Bielsko – Biała, cena netto 22 500,00 zł, plus należny podatek VAT w wysokości 23% co daje kwotę brutto 27 675,00 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 3 Firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk, ul. Kasprowicza 9/2, 43-400 Bielsko – Biała, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100 pkt (kryterium: cena oferty brutto
 – 60 % (60 pkt),  gwarancja – 20% (20 pkt), termin realizacji  - 20% (20 pkt).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Firmy Biogenet Sp. z o.o., ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów otrzymała łącznie 63,5520 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (33,5520 pkt),  gwarancja – 20% (20 pkt), termin realizacji  - 20% (10 pkt).

 

Oferta nr 2 Firmy Alab Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa otrzymała łącznie 54,8837 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (34,8837 pkt),  gwarancja – 20% (0 pkt), termin realizacji  - 20% (20 pkt).

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 
Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum