Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie.

Informację opublikowano: 2017-07-07

Sprawa znak: 141.2711.41.2017                                                                                    Kraków, dnia 07.07.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.41.2017/23

Adresaci:

 1. Biotech Poland Sp. z o. o.;Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa
 2. Polgen Sp. z o. o.- Sp. K., ul. Puszkina 80; 92-516 Łódź
 3. Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka,A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź
 4. Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki
 5. VWR International Sp. z o.o.; ul. Limbowa 5; 80-175 Gdańsk
 6. Smartlab S.C.; ul. Jana Pawła II 67, Zelków; 32-083 Bolechowice
 7. Sarstedt Sp. z o.o.; ul. Warszawska 25; Blizne Łaszczyńskiego; 05-082 Stare Babice
 8. CytoGen-Polska Sp. z.o.o.; ul. S. Kuropatwińskiej 2; 95-100 Zgierz

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 507910-N-2017 z dnia 15.05.2017r.oraz zmienionego w dniach 19.05.2017 w BZP pod numerem 85745 – 2017 i w dniu 23.05.2017 w BZP pod numerem 87001-2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 5  przedmiotu zamówienia

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 9: Firmy Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki, cena brutto 40 938,83 zł, termin realizacji zamówienia: 10 dni

UZASADNIENIE:

Oferta Nr 9 Firmy Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki, jest najkorzystniejsza cenowo w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia, jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta łącznie otrzymała 60,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), czas realizacji zamówienia: – 40% (00,00pkt)).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ważnych ofert złożonych w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia:

 

 1. Oferta Nr 11 Firmy Firmy Smartlab S.C.; ul. Jana Pawła II 67, Zelków; 32-083 Bolechowice spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia i otrzymała 37,4182 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 21,4182 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 16,00 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 124 088,26 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 114 684,03 zł.
 2. Oferta Nr 1 Firmy Biotech Poland Sp. z o. o.; Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia i otrzymała 28,9704 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 17,5419 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 11,4285 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 124 088,26 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 140 025,66 zł.
 3. Oferta Nr 4 Firmy Polgen Sp. z o. o.- Sp. K., ul. Puszkina 80; 92-516 Łódź spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia i otrzymała 59,4808 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 19,4808 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 40,00 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 124 088,26 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 126 089,54 zł.
 4. Oferta Nr 5 Firmy Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka, A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia i otrzymała 29,3688 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 13,3688 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 16,00 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 124 088,26 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 183 735,45 zł.

PONADTO INFORMUJEMY IŻ:

 1. Oferta Nr 7 Firmy VWR International Sp. z o.o.; ul. Limbowa 5; 80-175 Gdańsk została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający pismem z dnia 12.06.2017r (nr wew. pisma 141.2711.41.2017/14) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia kart charakterystyki, kart katalogowych lub innych dokumentów wymienionych w punkcie 3.3 SIWZ na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu równoważnego z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca w zakresie części 7 w pozycjach 10,12,16,17 nadesłał karty katalogowe w języku angielskim. Zgodnie z ww. punktem SIWZ karty charakterystyki, karty katalogowe lub dokumenty równoważne mają być złożone w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji.

W związku z powyższym zaoferowane w pozycjach 10,12,16,17 (w załączniku G do Formularza oferty) w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia końcówki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji dlatego też odrzucenie oferty w oparciu o powołaną podstawę prawną jest w pełni zasadne.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 5  gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERT ZŁOŻONYCH W CZĘŚCI 5 ZAMÓWIENIA:

 1. Oferta Nr 5 Firmy Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka, A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w dniu 04.07.2017 pismem o numerze 141.2711.41.2017/21 wezwał firmę Labo-Mix do złożenia stosownych wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w treści oferty, a związanych z oferowanym przedmiotem zamówienia, poprzez jednoznaczne podanie nazwy producenta pipet o numerze katalogowym 515.25 wskazanym w ofercie w załączniku E do formularza oferty w poz. 3.
W odpowiedzi na wezwanie Firma Labo-Mix w dniu 05.07.2017 wyjaśnia, iż producentem w/w pipet jest firma LP Italiana, natomiast nie wskazała numeru katalogowego tego produktu. Zamawiający po dokonaniu czynności sprawdzenia strony internetowej producenta LP Italiana stwierdził, iż pod wskazanym przez Firmę Labo-Mix w ofercie numerem katalogowym 515.25 nie ma produktu spełniającego wymogi siwz Zamawiającego a także iż producent ten nie posiada w swojej ofercie produktu o tym numerze katalogowym. Zamawiający zauważa również, iż pipety serologiczne producenta LP Italiana posiadają numer katalogowy 162510.

W związku z powyższym treść oferty w pozycji 3 (w załączniku E do Formularza oferty) w zakresie części 5 stoi w sprzeczności z wyjaśnieniami Wykonawcy i nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Oferta Nr 6 Firmy Sarstedt Sp. z o.o.; ul. Warszawska 25; Blizne Łaszczyńskiego; 05-082 Stare Babice została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w załączniku E do Formularza oferty (w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

W pozycji 3 Zamawiający wymagał pipet serologicznych z podziałką co 0,1 ml natomiast Wykonawca zaoferował pipety posiadające podziałkę co 0,2 ml.

W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku E do Formularza oferty) w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia pipety nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji dlatego też odrzucenie oferty w oparciu o powołaną podstawę prawną jest w pełni zasadne.

 1. Oferta Nr 7 Firmy CytoGen-Polska Sp. z.o.o.; ul. S. Kuropatwińskiej 2; 95-100 Zgierz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w załączniku E do Formularza oferty (w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

W pozycji 3 Zamawiający wymagał pipet serologicznych z podziałką co 0,1 ml natomiast Wykonawca zaoferował pipety posiadające podziałkę co 0,2 ml.

W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku E do Formularza oferty) w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia pipety nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji dlatego też odrzucenie oferty w oparciu o powołaną podstawę prawną jest w pełni zasadne.

 1. Oferta Nr 9 Firmy Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w załączniku E do Formularza oferty (w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

W pozycji 3 Zamawiający wymagał pipet serologicznych z podziałką co 0,1 ml natomiast Wykonawca zaoferował w pipety posiadające podziałkę co 0,2 ml.

W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku E do Formularza oferty) w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia pipety nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji dlatego też odrzucenie oferty w oparciu o powołaną podstawę prawną jest w pełni zasadne.

 1. Oferta Nr 11 Firmy Smartlab S.C.; ul. Jana Pawła II 67, Zelków; 32-083 Bolechowice została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w załączniku E do Formularza oferty (w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

W pozycji 3 Zamawiający wymagał pipet serologicznych z podziałką co 0,1 ml natomiast Wykonawca zaoferował pipety posiadające podziałkę co 0,2 ml.

W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku E do Formularza oferty) w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia pipety nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji dlatego też odrzucenie oferty w oparciu o powołaną podstawę prawną jest w pełni zasadne.

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie przedmiotu zamówienia. 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 31.

 

 

Sprawa znak: 141.2711.41.2017                                                                                    Kraków, dnia 05.07.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.41.2017/22

Adresaci:

 1. Biotech Poland Sp. z o. o.;Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa

 2. Diag-Med Grażyna Konecka; ul. Stanisława 50; 05-800 Warszawa

 3. Polgen Sp. z o. o.- Sp. K., ul. Puszkina 80; 92-516 Łódź

 4. Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka,A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź

 5. CytoGen-Polska Sp. z.o.o.; ul. S. Kuropatwińskiej 2; 95-100 Zgierz

 6. Profilab S.C.; W.Stachura;J.Holli;A.Wiącek-Żychlińska; ul. Emaliowa 28; 02-295 Warszawa

 7. Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 507910-N-2017 z dnia 15.05.2017r.oraz zmienionego w dniach 19.05.2017 w BZP pod numerem 85745 – 2017 i w dniu 23.05.2017 w BZP pod numerem 87001-2017.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 5: Firmy Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka, A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź, cena brutto 3 607,20 zł

  UZASADNIENIE:

  Oferta Nr 5 Firmy Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka, A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź, jest najkorzystniejsza cenowo w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta łącznie otrzymała 80,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), czas realizacji zamówienia: – 40% (20,00 pkt)).

  Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ważnych ofert złożonych w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia:

 8. Oferta Nr 1 Firmy Biotech Poland Sp. z o. o.; Al. Jerozolimskie 202; 02-486 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 37,9926 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 26,5641 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 11,4285 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 4 822,08 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 8 147,52 zł.

 9. Oferta Nr 2 Firmy Diag-Med Grażyna Konecka; ul. Stanisława 50; 05-800 Warszawa spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 60,2519 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 20,2519 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 40,00 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 4 822,08 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 10 686,98 zł.

 10. Oferta Nr 4 Firmy Polgen Sp. z o. o.- Sp. K., ul. Puszkina 80; 92-516 Łódź spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 51,9408 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 11,9408 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 40,00 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 4 822,08 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 18 125,28 zł.

 11. Oferta Nr 9 Firmy Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia i otrzymała 32,2864 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 32,2864 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 0,00 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 4 822,08 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 6 703,50 zł.

  PONADTO INFORMUJEMY, IŻ:

 12. Oferta Nr 7 Firmy CytoGen-Polska Sp. z.o.o.; ul. S. Kuropatwińskiej 2; 95-100 Zgierz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Wykonawca w załączniku A do Formularza oferty (w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia) w pozycji 1 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

  W pozycji 1 Zamawiający wymagał Szakli Petriego PS o średnicy 90 mm +/- 2 mm . Wykonawca w pozycji 1 zaoferował przedmiot zamówienia producenta Greiner Bio One  o numerze 633 185 o średnicy 94x15 mm.

  W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 1 (w załączniku A do Formularza oferty) w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia szalki nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji. W związku z powyższym Oferta Nr 7 Firmy CytoGen-Polska Sp. z.o.o., podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2

 13. Oferta Nr 8 Firmy Profilab S.C.; W.Stachura;J.Holli;A.Wiącek-Żychlińska; ul. Emaliowa 28; 02-295 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Zamawiający wskazuje, iż pismem z dnia 12.06.2017r (nr wew. pisma 141.2711.41.2017/12) wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia zastosowanej stawku VAT innej niż podstawowa (tj. 23%) w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia pozycja 1 oraz wyjaśnienia czy zaoferowane szalki są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia tj. niepirogenne i nietoksyczne. Wykonawca nie dostarczył ww. dokumentów w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 14.06.2017 do godz. 14.00. W związku z powyższym Oferta Nr 8 Firmy Profilab podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2.

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie przedmiotu zamówienia. 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 31.

 

 

Sprawa znak: 141.2711.41.2017                                                                                     Kraków, dnia 03.07.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.41.2017/19

 

Adresaci:

 1. Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka, A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź,

 2. Sarstedt Sp. z o.o.; ul. Warszawska 25; Blizne Łaszczyńskiego; 05-082 Stare Babice

 3. CytoGen-Polska Sp. z.o.o.; ul. S. Kuropatwińskiej 2; 95-100 Zgierz

 4. Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki

 5. Smartlab S.C.; ul. Jana Pawła II 67, Zelków; 32-083 Bolechowice

   

  INFORMACJA O UCHYLENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAKRESIE CZĘŚCI 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 507910-N-2017 z dnia 15.05.2017r.oraz zmienionego w dniach 19.05.2017 w BZP pod numerem 85745 – 2017 i w dniu 23.05.2017 w BZP pod numerem 87001-2017.

  Zamawiający działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, informuje o uchyleniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia (pismonr 141.2711.41.2017/18 z dnia 30.06.2017 r.) i zawiadamia o powtórzeniu czynności badania
  i oceny ofert złożonych w tej części postępowania.

  Zamawiający wyjaśnia, iż w toku czynności badania i oceny ofert w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia nie zachował należytej staranności. Komisja przetargowa dokonując oceny ofert w tej części nie zbadała w sposób prawidłowy wszystkich dokumentów zebranychw trakcie prowadzenia postępowania. Zamawiający w załączniku E do Formularza ofertyw kolumnie „g” żądał podania producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Firma Labo-Mix w pozycji 3 kolumna „g” podała firmę Profilab. W dniu 29.06.2017 Zamawiający otrzymał potwierdzenie mailowe, iż wymieniona firma nie jest producentem pipet tylko dystrybutorem produktu, co powoduje konieczność uchylenia rozstrzygnięcia w tej części.

  W związku z powyższym Zamawiający uznał za zasadne uchylenie czynności wyboru najkorzystniej oferty i powtórzenie czynność badania oraz oceny ofert złożonych
  w przedmiotowym postepowaniu w odniesieniu do części 5, o których wyniku Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawy Pzp.

   

   

 

Sprawa znak: 141.2711.41.2017                                                                                    Kraków, dnia 30.06.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.41.2017/18

Adresaci:

 1. Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka, A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź,
 2. Sarstedt Sp. z o.o.; ul. Warszawska 25; Blizne Łaszczyńskiego; 05-082 Stare Babice
 3. CytoGen-Polska Sp. z.o.o.; ul. S. Kuropatwińskiej 2; 95-100 Zgierz
 4. Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki
 5. Smartlab S.C.; ul. Jana Pawła II 67, Zelków; 32-083 Bolechowice
 6. Immunogen Polska Sp. z o.o.; ul. Bernardyńska 16B/104; 02-904 Warszawa
 7. Polgen Sp. z o. o.- Sp. K., ul. Puszkina 80; 92-516 Łódź

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.), na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 507910-N-2017 z dnia 15.05.2017r.oraz zmienionego w dniach 19.05.2017 w BZP pod numerem 85745 – 2017 i w dniu 23.05.2017 w BZP pod numerem 87001-2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie
części 5, części 6 oraz części 8 przedmiotu zamówienia

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 5: Firmy Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka, A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź, cena brutto 16 740,00 zł

UZASADNIENIE:

Oferta Nr 5 Firmy Labo-Mix Sp.J.;K.Skałka, A.Wencław; ul. Łąkowa 3/5; 90-562 Łódź, jest najkorzystniejsza cenowo w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia, jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta łącznie otrzymała 100,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), udzielona gwarancja: – 40% (40,00pkt)).

PPonadto informujemy:

 1. Oferta Nr 6 Firmy Sarstedt Sp. z o.o.; ul. Warszawska 25; Blizne Łaszczyńskiego; 05-082 Stare Babice została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w załączniku E do Formularza oferty (w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

W pozycji 3 Zamawiający wymagał pipet serologicznych z podziałką co 0,1 ml natomiast Wykonawca zaoferował pipety posiadające podziałkę co 0,2 ml.

W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku E do Formularza oferty) w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia pipety nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

Oferta Nr 7 Firmy CytoGen-Polska Sp. z.o.o.; ul. S. Kuropatwińskiej 2; 95-100 Zgierz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w załączniku E do Formularza oferty (w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

W pozycji 3 Zamawiający wymagał pipet serologicznych z podziałką co 0,1 ml natomiast Wykonawca zaoferował pipety posiadające podziałkę co 0,2 ml.

W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku E do Formularza oferty) w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia pipety nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

Oferta Nr 9 Firmy Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w załączniku E do Formularza oferty (w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

W pozycji 3 Zamawiający wymagał pipet serologicznych z podziałką co 0,1 ml natomiast Wykonawca zaoferował w pipety posiadające podziałkę co 0,2 ml.

W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku E do Formularza oferty) w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia pipety nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

Oferta Nr 11 Firmy Smartlab S.C.; ul. Jana Pawła II 67, Zelków; 32-083 Bolechowice została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w załączniku E do Formularza oferty (w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia) w pozycji 3 zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

W pozycji 3 Zamawiający wymagał pipet serologicznych z podziałką co 0,1 ml natomiast Wykonawca zaoferował pipety posiadające podziałkę co 0,2 ml.

W związku z powyższym zaoferowane w pozycji 3 (w załączniku E do Formularza oferty) w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia pipety nie spełniają podanej przez Zamawiającego minimalnej jakości produktu wg specyfikacji.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 3: Firmy Immunogen Polska Sp. z o.o.; ul. Bernardyńska 16B/104; 02-904 Warszawa, cena brutto 8 364,00 zł

UZASADNIENIE:

Oferta Nr 3 Firmy Immunogen Polska Sp. z o.o.; ul. Bernardyńska 16B/104; 02-904 Warszawa, jest najkorzystniejsza cenowo w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia, jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta łącznie otrzymała 100,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), udzielona gwarancja: – 40% (40,00pkt)).

PPonadto informujemy:

Oferta Nr 4 Firmy Polgen Sp. z o. o.- Sp. K., ul. Puszkina 80; 92-516 Łódź spełnia spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia i otrzymała 81,5344 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 41,5344 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 40,00 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 9 641,43 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 12 082,51 zł.

Oferta Nr 9 Firmy Biokom Systems M.Sidor Sp.J.; ul. Wspólna 3; 05-090 Janki spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia i otrzymała 47,9292 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 47,9292 pkt., czas realizacji zamówienia (max. 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia): 00,00 pkt. Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 9 641,43 zł, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 10 470,43 zł.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 8 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 11: Firmy Smartlab S.C.; ul. Jana Pawła II 67, Zelków; 32-083 Bolechowice, cena brutto 50 862,75 zł

UZASADNIENIE:

Oferta Nr 11 Firmy Smartlab S.C.; ul. Jana Pawła II 67, Zelków; 32-083 Bolechowice, jest najkorzystniejsza cenowo w zakresie części 8 przedmiotu zamówienia, jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta łącznie otrzymała 100,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), udzielona gwarancja: – 40% (40,00pkt)).

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie przedmiotu zamówienia. 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 31.

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum