Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.24.2017

Informację opublikowano: 2017-07-18

 

Kraków, dnia 18.07.2017 r.

 

Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław

Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków

Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi  w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, (ogłoszenie nr 530021-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.)

I. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający za najkorzystniejszą w części 5 przedmiotu zamówienia uznał ofertę nr 1 Firmy Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław, cena brutto: 24 526,20 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 Firmy Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60,00 pkt), termin płatności – 40% - (40 pkt).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 2 Firmy Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków,  otrzymała łącznie 74,1906 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (34,1906 pkt), termin płatności – 40% - (40 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odrzuca ofertę nr 4 firmy Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4, który stanowi, że „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”  w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert ustalił, iż zaoferowana przez Wykonawcę, tj. Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa, cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art 90 ust 1a pkt 1) zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia 26.06.2017 r. o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. do dnia 20.06.2017 r. godz. 10:00, nie złożył wyjaśnień w powyższym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jest w pełni uzasadnione.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa w części 5 zamówienia może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 2

 


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum