Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia.

Informację opublikowano: 2017-07-06

 

Kraków, dnia 18.07.2017 r.

 

Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław

Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków

Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi  w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, (ogłoszenie nr 530021-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.)

I. Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający za najkorzystniejszą w części 5 przedmiotu zamówienia uznał ofertę nr 1 Firmy Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław, cena brutto: 24 526,20 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta nr 1 Firmy Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60,00 pkt), termin płatności – 40% - (40 pkt).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 2 Firmy Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków,  otrzymała łącznie 74,1906 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (34,1906 pkt), termin płatności – 40% - (40 pkt).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odrzuca ofertę nr 4 firmy Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4, który stanowi, że „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”  w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert ustalił, iż zaoferowana przez Wykonawcę, tj. Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa, cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art 90 ust 1a pkt 1) zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia 26.06.2017 r. o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. do dnia 20.06.2017 r. godz. 10:00, nie złożył wyjaśnień w powyższym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jest w pełni uzasadnione.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa w części 5 zamówienia może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 2

 

Kraków, dnia 11.07.2017 r.

 

Swegon Sp. z o.o., ul. Owocowa 23,

62-080 Tarnowo Podgórne

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na      wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi  w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, (ogłoszenie nr 530021-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.)

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający za najkorzystniejszą w części 2 przedmiotu zamówienia uznał ofertę nr 6 Firmy Swegon Sp. z o.o., ul. Owocowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, cena brutto: 78 572,40 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta nr 6 Firmy Swegon Sp. z o.o., ul. Owocowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 2, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60,00 pkt), termin płatności – 40% - (40 pkt).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

Kraków, dnia 04.07.2017 r.

Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław

Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków

Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa

KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI 1 i 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na      wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi  w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, (ogłoszenie nr 530021-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.)

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował  tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą w części 1 i 3 przedmiotu zamówienia uznał ofertę nr 5 Firmy KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, cena brutto dla
części 1: 193 909,50 zł., cena brutto dla części 3: 221 557,44 zł.

 

Uzasadnienie dla części 1:

Oferta nr 5 Firmy KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 98,9305 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (58,9305 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin  – 10% (10 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Firmy Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław,  otrzymała łącznie 73,4632 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (48,4632 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 10% (0 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (5 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Oferta nr 2 Firmy Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków, otrzymała łącznie 90,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60,00 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 10% (10,00 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10,00 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (10 pkt).

 

Oferta nr 4 Firmy Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa, otrzymała łącznie 70,5517 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (40,5517 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 10% (0 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10,00 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Uzasadnienie dla części 3:

Oferta nr 5 Firmy KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60,00 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin  – 10% (10 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Firmy Air Technika Sp. z o.o. SKA, ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław,  otrzymała łącznie 99,4953 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (59,5953 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 10% (10 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

Oferta nr 2 Firmy Instal System Project Iwona Tabuła, ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków, otrzymała łącznie 80,4673 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (50,4673 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 10% (10,00 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% ( 10,00 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (10 pkt).

 

Oferta nr 4 Firmy Ventra Clima Sp. z o.o., ul. Wspólna 50a/35, 00-684 Warszawa, otrzymała łącznie 86,8918 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (56,8918 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin – 10% (0 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10,00 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

Kraków, dnia 05.07.2017 r.

 

Professional Technik S.C. Artur Krzywdziak, Grzegorz Woźniak

 Węgrzce Wilekie 272, 32-002 Węgrzce Wilkie

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI 6 PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na      wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi  w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, (ogłoszenie nr 530021-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.)

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający za najkorzystniejszą w części 6 przedmiotu zamówienia uznał ofertę nr 3 Firmy Professional Technik S.C. Artur Krzywdziak, Grzegorz Woźniak, Węgrzce Wilekie 272, 32-002 Węgrzce Wilkie, cena brutto: 150 306,00 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta nr 3 Firmy Professional Technik S.C. Artur Krzywdziak, Grzegorz Woźniak, Węgrzce Wilekie 272, 32-002 Węgrzce Wilkie, wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 6, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 90,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60,00 pkt), czas reakcji na wezwanie poniżej 12 godzin  – 10% (0 pkt), kwota za 1 rbg przy naprawach – 10% (10 pkt), gwarancja na wykonane prace naprawcze – 20% - (20 pkt).

 

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit.a) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

Kraków, dnia 06.07.2017 r.

 

 

KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch

 ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na      wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi  w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz naprawy central wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, (ogłoszenie nr 530021-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.)

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający za najkorzystniejszą w części 4 przedmiotu zamówienia uznał ofertę nr 5 Firmy KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, cena brutto: 4 182,00 zł.

 

Uzasadnienie:

Oferta nr 5 Firmy KomfortHome S.C. Mariusz Gołuch, Monika Gołuch, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie części 4, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60,00 pkt), termin płatności – 40% - (40 pkt).

 

 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit.a) ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 29.

 

 

 

 

 

 

 


Powrót

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum