Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup i dostawa komputera przenośnego przeznaczonego do zaawansowanych i profesjonalnych programów obliczeniowych dla Zakładu Zdrowia i Środowiska UJ CM w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.30.2017

Informację opublikowano: 2017-07-05

Sprawa znak: 141.2711.30.2017                                                                    Kraków, dnia 05.07.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.30.2017/5

Adresaci:

 1. Komputronik Biznes Sp. z o. o.; ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań;
  mail: piotr.okarmus@komputronik-biznes.pl

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na zakup i dostawę komputera przenośnego przeznaczonego do zaawansowanych i profesjonalnych programów obliczeniowych dla Zakładu Zdrowia i Środowiska UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 531897-N-2017 w dniu 13.06.2017r. i zmienionego w BZP nr  97376-2017 w dniu 14.06.2017r.

   

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Komputronik Biznes Sp. z o. o.; ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań, cena brutto: 13 603,80 zł.

  Uzasadnienie:

  Oferta nr 1 firmy Komputronik Biznes Sp. z o. o.; ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, okres gwarancji – 40% - 40,00 pkt). Jednocześnie informujemy, iż jest to jedyna oferta na realizację przedmiotu zamówienia.

   

  Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

   


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum