Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zakup i dostawa projektora multimedialnego instalacyjnego. Sprawa znak: 141.2711.34.2017

Informację opublikowano: 2017-07-06

Sprawa znak: 141.2711.34.2017                                                                    Kraków, dnia 06.07.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.34.2017/4

Adresaci:

 1. Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO Sp. z o. o.; ul. Wrocławska 37A; 30-011 Kraków;
  mail: proteko@proteko.pl

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na zakup i dostawę projektora multimedialnego instalacyjnego, ogłoszonego w BZP nr 539493-N-2017 w dniu 27.06.2017r.

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO Sp. z o. o.; ul. Wrocławska 37A; 30-011 Kraków, cena brutto: 11 266,80 zł.

  Uzasadnienie:

  Oferta nr 1 firmy Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO Sp. z o. o.; ul. Wrocławska 37A; 30-011 Kraków; spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, okres gwarancji na projektor – 40% - 40,00 pkt). Jednocześnie informujemy, iż jest to jedyna oferta na realizację przedmiotu zamówienia.

   

  Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum