Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Świadczenie usług ubezpieczenia: komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych. Sprawa znak: 141.2711.35.2017

Informację opublikowano: 2017-07-17

Sprawa znak: 141.2711.35.2017

Nr wew. pisma: 141.2711.35.2017/2

 

Kraków, dnia 17 lipca 2017 r.

 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, pn.: „Świadczenie usług ubezpieczenia: komunikacyjnego; kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych;”, ogłoszenie opublikowano w biuletynie zamówień nr 542177-N-2017 z dnia 2017-06-29 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ODPOWIEDNIO DLA CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zapadły następujące rozstrzygnięcia:

 

W części 1 zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

W części 2 zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

 

UZASADNIENIE I STRESZCZENIE OCENY PORÓWNANIA OFERT

 

CZĘŚĆ I

W zakresie części I zamówienia wpłynęła 1 oferta, którą oceniono w następujący sposób:

 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa – oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 100,00 pkt (60 pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);

   

  W związku z powyższym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

   

  Zamawiający niezwłocznie (bez zachowania 5 dniowego terminu) skontaktuje się z wykonawcą w celu zawarcia umowy, zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

   

  CZĘŚĆ II

  W zakresie części II wpłynęły 4 oferty, które oceniono w następujący sposób:

 2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa – oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 85 pkt (60 pkt w kryterium cena, 25 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);

 3. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków – oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 36,71 pkt (36,71 pkt w kryterium cena, 0 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);

 4. WARTA S.A ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa – oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 51,18 pkt (51,18 pkt w kryterium cena, 0 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);

 5. COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa – oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała 49,71 pkt (49,71 pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium pokrycia ryzyk fakultatywnych);

   

  W związku z powyższym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

   

  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych to jest nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

   

  Informacja o możliwości wniesienia odwołania: Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

   

  Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma poprzez przesłanie faksu na nr 12 398 37 01 lub na adres email: dzp@cm-uj.krakow.pl.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum