Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Sprawa znak: 141.2711.26.2017

Informację opublikowano: 2017-07-17

Sprawa znak: 141.2711.26.2017                                                                                    Kraków, dnia 17.07.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.26.2017/14

Adresaci:

 1. Abook Sp. z o.o.; ul. Brzostowska 22;, 04-985 Warszawa Oddz. w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10; 30-663 Kraków, e-mail: krakow-biuro@abook.com.pl

 2. Mercator Medical Spółka Akcyjna, ul. H.Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków, e-mail: przetargi@mercatormedical.eu

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.),na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 533894-N-2017 z dnia 16.06.2017r. oraz zmienionego w dniu 23.06.2017 pod numerem 500000-N-2017.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 4: Firmy Mercator Medical Spółka Akcyjna, ul. H. Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków, cena brutto 35 218,50 zł, termin realizacji zamówienia:   1 dzień

  UZASADNIENIE:

  Oferta Nr 4 Firmy Mercator Medical Spółka Akcyjna, ul. H. Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta łącznie otrzymała 100,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), czas realizacji zamówienia: – 40% (40,00pkt).

  Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ważnych ofert złożonych w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia:

 3. Oferta Nr 3 Firmy Abook Sp. z o.o.; ul. Brzostowska 22;, 04-985 Warszawa Oddz. w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 30-663 Kraków, jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia. Oferta łącznie otrzymała 67,4882 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (47,4882 pkt), czas realizacji zamówienia: – 40% (20,00pkt). Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 41 904,17 zł brutto, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 44 497,50 zł brutto.

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa  w części 1 może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie przedmiotu zamówienia. 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych
UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 31.


Powrót

 

   © 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum