Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel.: (12) 433 27 28-32
fax: (12) 398 37 01

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.

Informację opublikowano: 2017-07-19

Sprawa znak: 141.2711.26.2017                                                                                 Kraków, dnia 19.07.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.26.2017/17

Adresaci:

 1. PPUH ENTEMED Krzysztof Cibor, ul. Wspólna 66 Sułkowice, 34-120 Andrychów,e-mail: entemed@entemed.com.pl

 2. TESORA Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: biuro@tesora.eu

 3. Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław , Oddz. w Krakowie, ul. Balicka 117,
  30-149 Kraków, e-mail: krakow@cezal.com.pl

 4. PW Perspektywa Barbara Szczepaniec, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, e-mail: biuro@perspektywa.info

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.),na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 533894-N-2017 z dnia 16.06.2017r. oraz zmienionego w dniu 23.06.2017 pod numerem 500000-N-2017.

  Informacja o ponownym rozstrzygnięciu postepowania w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia
  i wyborze najkorzystniejszej oferty w tej części

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje o ponownym rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.

  Zamawiający po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postepowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 2 przedmiotu zamówienia. Jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta Nr 6 Firmy PW Perspektywa Barbara Szczepaniec, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, cena brutto 15 990,00 zł, termin realizacji zamówienia: 2 dni

  UZASADNIENIE:

  Oferta Nr 6 Firmy PW Perspektywa Barbara Szczepaniec, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta w ocenie punktowej łącznie otrzymała 100,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), czas realizacji zamówienia: – 40% (40,00pkt).

  Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ważnych ofert złożonych w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia:

1. Oferta Nr 2 Firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław , Oddz. w Krakowie,ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia. Oferta łącznie otrzymała 99,9492 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (59,9492 pkt), czas realizacji zamówienia: – 40% (40,00pkt). Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 18 438,52 zł brutto, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 16 003,53 zł brutto.

2. Oferta Nr 5 Firmy PPUH ENTEMED Krzysztof Cibor, ul. Wspólna 66 Sułkowice, 34-120 Andrychów jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia. Oferta łącznie otrzymała 51,7670 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (41,7670 pkt), czas realizacji zamówienia: – 40% (10,00pkt). Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 18 438,52 zł brutto, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 22 970,25 zł brutto.

PONADTO INFORMUJEMY IŻ:

3. Oferta Nr 1 Firmy TESORA Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wskazuje, iż pismem z dnia 30.06.2017r (nr wew. pisma 141.2711.26.2017/7) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia kart charakterystyki, kart katalogowych lub innych dokumentów wymienionych w punkcie 3.3 SIWZ na potwierdzenie zgodności oferowanego produktu równoważnego z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca w zakresie części 2 dla pozycji 1-6 nadesłał karty katalogowe, które nie potwierdzały jednoznacznie parametrów stawianych przez Zamawiającego. Dlatego też na podstawie art. 26 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy, Zamawiający
w dniu 10.07.2017r. wezwał Wykonawcę (nr wew. pisma 141.2711.26.2017/13) do złożenia wyjaśnień, że:

 1. zaoferowane pojemniki na odpady medyczne są w kolorze czerwonym;

 2. zaoferowane pojemniki na odpady medyczne, posiadają pokrywę pojemnika która jest szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym;

 3. zaoferowane pojemniki na odpady medyczne, posiadają zamknięcie otworu pojemnika który jest zespolony z pokrywą pojemnika;

  Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie tj. do dnia 12.07.2017r.do godziny 13:00 w odniesieniu do pozycji 1 – 6 w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.

  W związku z powyższym należy uznać, iż zaoferowane w części 2 (załącznik B do Formularza oferty) pojemniki nie spełniają podanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i funkcjonalnych produktu opisanych w SIWZ, dlatego też odrzucenie oferty w oparciu o powołaną podstawę prawną jest w pełni zasadne.

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa w części 2 może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie przedmiotu zamówienia. 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych
UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 31.

 

Sprawa znak: 141.2711.26.2017                                                                                    Kraków, dnia 17.07.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.26.2017/14

Adresaci:

 1. Abook Sp. z o.o.; ul. Brzostowska 22;, 04-985 Warszawa Oddz. w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10; 30-663 Kraków, e-mail: krakow-biuro@abook.com.pl

 2. Mercator Medical Spółka Akcyjna, ul. H.Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków, e-mail: przetargi@mercatormedical.eu

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.),na sukcesywną dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM w Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 533894-N-2017 z dnia 16.06.2017r. oraz zmienionego w dniu 23.06.2017 pod numerem 500000-N-2017.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 4: Firmy Mercator Medical Spółka Akcyjna, ul. H. Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków, cena brutto 35 218,50 zł, termin realizacji zamówienia:   1 dzień

  UZASADNIENIE:

  Oferta Nr 4 Firmy Mercator Medical Spółka Akcyjna, ul. H. Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta łącznie otrzymała 100,00 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,00 pkt), czas realizacji zamówienia: – 40% (40,00pkt).

  Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ważnych ofert złożonych w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia:

 3. Oferta Nr 3 Firmy Abook Sp. z o.o.; ul. Brzostowska 22;, 04-985 Warszawa Oddz. w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 30-663 Kraków, jest poprawna a także spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia. Oferta łącznie otrzymała 67,4882 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (47,4882 pkt), czas realizacji zamówienia: – 40% (20,00pkt). Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 41 904,17 zł brutto, natomiast cena złożonej oferty wynosi: 44 497,50 zł brutto.

  Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa  w części 1 może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie przedmiotu zamówienia. 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych
UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 31.


Powrót

 

   © 2017 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum