Załącznik do ogłoszenia


Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.5.2017

Załącznik opublikowano: 2017-03-31

Sprawa znak: 141.2711.5.2017
Nr wew. pisma: 141.2711.5.2017/13

Kraków, dnia 31.03.2017r.

 

Informacja o unieważnieniu w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 29267-2017 w dniu 21.02.2017r. i zmienionego w dn. 28.02.2017r. pod nr 33809 –2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 5 firmy Argenta Sp. z o. o. Sp. K.; ul. Polska 114, 60-401 Poznań została odrzucona w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w pozycjach nr 2, 3 i 4 w załączniku B do formularza oferty wymagał produktów o średnicy krążków 9 mm. Wykonawca zaoferował w pozycjach nr 2, 3 i 4 w załączniku B do formularza oferty produkty o średnicy krążków 6 mm.

Tym samym treść oferty firmy Argenta Sp. z o. o. Sp. K. nie odpowiada treści SIWZ w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.


 

Sprawa znak: 141.2711.5.2017
Nr wew. pisma: 141.2711.5.2017/14

 

Kraków, dnia 31.03.2017r.

 

Informacja o unieważnieniu w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 29267-2017 w dniu 21.02.2017r. i zmienionego w dn. 28.02.2017r. pod nr 33809 –2017.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE:

Oferta nr 6 firmy: Life Technologies Polska Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa została odrzucona w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż jest niezgodna z ustawą.

Zamawiający w pozycji nr 14 w załączniku C do formularza oferty wymagał produktu o nazwie: Kit do odwrotnej transkrypcji RevertAid H Minus RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit o  następujacych parametrach minimalnych:

„Kit do odwrotnej transkrypcji, umożliwiający syntezę pierwszej nici cDNA o długości do 13 kpz. Zestaw bazuje na odwrotnej transkryptazie typuRevertAid™ H Minus, która dzięki specjalnej mutacji pozbawiona jest aktywności RNazy H • Zwiększone temperatury reakcji - zakres 42-55°C. • Dostarczana wraz z rekombinowanym inhibitorem RNaz typu RiboLock™ RNase Inhibitor, który efektywnie chroni matrycę RNA przed degradacją, pozostając aktywny w warunkach reakcji odwrotnej transkrypcji w temperaturze do 55°C.• Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do odwrotnej transkrypcji.”

Zamawiający jako produkt wzorcowy podał produkt Firmy Thermo Fisher Scientific o numerze katalogowym K1631.

Wykonawca w zaoferował w pozycji nr 14 w załączniku C do formularza oferty produkt o nazwie C/EBP-BLA FREESTYLE 293F CELL Firmy Thermo Fisher Scienticic o numerze katalogowym K 1634 w cenie 34 085,50 zł netto za 1 opakowanie.

W związku z tym, że Wykonawca zaoferował produkt równoważny, Zamawiający pismem z dnia 17.03.2017r. wezwał do Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wymaganych w SIWZ dla produktów równoważnych. Wykonawca w wymaganym terminie, tj.  do dnia 24.03.2017r. do godziny 13:00 przesłał wyjaśnienia w których napisał, że zaoferował błędnie produkt o numerze katalogowym K1634, zamiast produktu o numerze katalogowym K1631 a co za tym idzie, że
w ofercie błędnie jest:

14

Kit do odwrotnej transkrypcji RevertAid H Minus
RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit

20 reakcji

1

K1631

Kit do odwrotnej transkrypcji, umożliwiający syntezę pierwszej nici cDNA o długości do 13 kpz. Zestaw bazuje na odwrotnej transkryptazie typuRevertAid™ H Minus, która dzięki specjalnej mutacji pozbawiona jest aktywności RNazy H • Zwiększone temperatury reakcji - zakres 42-55°C. • Dostarczana wraz z rekombinowanym inhibitorem RNaz typu RiboLock™ RNase Inhibitor, który efektywnie chroni matrycę RNA przed degradacją, pozostając aktywny w warunkach reakcji odwrotnej transkrypcji w temperaturze do 55°C.• Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do odwrotnej transkrypcji.

Thermo Fisher Scientific

C/EBP-BLA FREESTYLE 293F CELL

K1634

Thermo Fisher Scientific

34085,80 zł

23%

34085,80 zł

7839,73 zł

41925,53 zł

powinno być:

14

Kit do odwrotnej transkrypcji RevertAid H Minus
RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit

20 reakcji

1

K1631

Kit do odwrotnej transkrypcji, umożliwiający syntezę pierwszej nici cDNA o długości do 13 kpz. Zestaw bazuje na odwrotnej transkryptazie typuRevertAid™ H Minus, która dzięki specjalnej mutacji pozbawiona jest aktywności RNazy H • Zwiększone temperatury reakcji - zakres 42-55°C. • Dostarczana wraz z rekombinowanym inhibitorem RNaz typu RiboLock™ RNase Inhibitor, który efektywnie chroni matrycę RNA przed degradacją, pozostając aktywny w warunkach reakcji odwrotnej transkrypcji w temperaturze do 55°C.• Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do odwrotnej transkrypcji.

Thermo Fisher Scientific

RECERTAID H MINUS 1 ST CDNA KIT

K1631

Thermo Fisher Scientific

370,54 zł

23%

370,54 zł

85,22 zł

455,76 zł

Tym samym treść oferty firmy Life Technologies Polska Sp. z o. o. jest niezgodna z ustawą w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia, ponieważ zgodnie z Art. 87 ust.1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 


Powrót