Załącznik do ogłoszenia


Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017

Załącznik opublikowano: 2017-04-18

Sprawa znak: 141.2711.20.2017                                                                    Kraków, dnia 18.04.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.20.2017/1

wg rozdzielnika

  

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 63796-2017 w dniu 11.04.2017r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

pkt. 11) ppkt. 1, 3 oraz 6 SIWZ na następujące brzmienie:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 246, do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godz.10:00.                                                                                                   
    3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11) 1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników do działalności dydaktycznej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w odniesieniu do ...... części zamówienia, sprawa znak 141.2711.20.2017 - nie otwierać przed dniem 25 kwietnia 2017r. godz. 10:15.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.
    6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25 kwietnia 2017r.o godzinie 10:15 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 246.

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w jej wyniku zmienione zostało ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Powrót