Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części przedmiotu zamówienia.

Załącznik opublikowano: 2017-04-19

Sprawa znak: 141.2715.9.2017
Numer wewnętrzny pisma: 141.2715.9.2017/11

Kraków, dnia 19.04.2017r.

 

Informacja o unieważnieniu w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP nr 44261 – 2017 z dnia 15.03.2017r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

W części 1 przedmiotu zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.


 

Sprawa znak: 141.2715.9.2017
Numer wewnętrzny pisma: 141.2715.9.2017/13

Kraków, dnia 19.04.2017r.

wg rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.) na sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku, w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, ogłoszonego w BZP nr 44261 – 2017 z dnia 15.03.2017r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie:

Oferta firmy BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki została odrzucona w zakresie części 4 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający pismem dnia 04.04.2017r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wymienionych w pkt 6) 1.1.3 SIWZ w zakresie części IV przedmiotu zamówienia.

Wykonawca dostarczył w dniu 10.04.2017r. dokumenty, w których nie potwierdził, że w zakresie części 4 zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania Zamawiającego według specyfikacji, tj.:

w pozycji 1 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

- w zaoferowanych płytkach pojemność studzienki wynosi 3,5 ml lub 3,18 ml

- w zaoferowanych płytkach obszar posiewu wynosi 1,93 cm2 lub 1,864 cm2

- w zaoferowanych płytkach są podniesione krawędzie studzienek

- w zaoferowanych płytkach jest jednopozycyjna pokrywka redukująca możliwość przemieszczania

- zaoferowane płytki są pakowane w papierowe lub plastikowe pudełka z odrywalnym wieczkiem istotne dla zachowania sterylności produktu.

w pozycji 2 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

  •  w zaoferowanych płytkach pojemność studzienki wynosi 1,55 ml lub 1,49 ml
  •  w zaoferowanych płytkach obszar posiewu wynosi 0,75 cm2 lub 0,84 cm2
  •  zaoferowane płytki są podniesione krawędzie studzienek
  •  w zaoferowanych płytkach jest jednopozycyjna pokrywa redukująca możliwość przemieszczenia
  •  zaoferowane płytki są pakowane w papierowe lub plastikowe pudełka z odrywalnym wieczkiem istotne dla zachowania sterylności

 

w pozycji 3 brak potwierdzenia w karcie katalogowej, że:

  •  w zaoferowanych płytkach pojemność studzienki wynosi 0,32 ml +/- 0,1 ml
  •  w zaoferowanych plytkach obszar posiewu wynosi 0,32 cm 2
  •  w zaoferowanych płytkach sąpodniesione krawędzie studzienek
  •  w zaoferowanych płytkach jest jednopozycyjna pokrywa redukująca możliwość przemieszczenia
  •  zaoferowane płytki są pakowane w papierowe lub plastikowe pudełka z odrywalnym wieczkiem, istotne dla zachowania sterylności produktu.

 

Biorąc pod uwagę, iż wyczerpany został przez Zamawiającego tryb jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymienionych w pkt 6) 1.1.3, poprzez wezwanie z dnia 04.04.2017r., należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także w kontekście przepisu art. 7 ust 1 ustawy Pzp, nakazującego zachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Tym samym treść oferty firmy BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki jest niezgodna z treścią SIWZ w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia.

 
Powrót