Załącznik do ogłoszenia


Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017

Załącznik opublikowano: 2017-04-21

Sprawa znak: 141.2711.20.2017                                                                     Kraków, dnia 21.04.2017r.

Nr wew. pisma: 141.2711.20.2017/3

wg rozdzielnika

  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMINA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 63796-2017 w dniu 11.04.2017r. oraz zmienionego w BZP nr 67487-2017 w dniu 18.04.2017r. i zmienionego w BZP nr 70044-2017 w dniu 20.04.2017r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE NR 1 z dnia 13.04.2017r.:

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych do 1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 2 z dnia 13.04.2017r.

Dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1-4, 7-8 krążków o średnicy 6 mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w części 1 w pozycjach 1-4, 7-8 krążków o średnicy 6mm. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 3 z dnia 13.04.2017r.

część B - Czy Zamawiąjący zgodzi sie wydzielic pozycje  1,4,5,10,12,13,16,19 do innego pakietu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1,4,5,10,12,13,16,19 do części nr 3. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 4 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 8 ust. 4 pkt 2)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zmiany na zasadach i w zakresie przewidzianym w § 1 ust. 10 wzoru umowy.

PYTANIE NR 5 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? (§ 8 ust. 4 pkt 2)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki Vat. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 6 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§ 8 ust. 4 pkt 2)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki Vat dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 7 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§ 8 ust. 4 pkt 2)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki Vat w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 8 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO? (§ 7 ust. 3 pkt 3.1)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar umownych w § 7 ust. 3 pkt 3.1 od wartości netto. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 9 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO? (§ 7 ust. 3 pkt 3.2)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar umownych w § 7 ust. 3 pkt 3.2 od wartości netto. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 10 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej  części umowy? (§ 7 ust. 3 pkt 3.2)

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar umownych w § 7 ust. 3 pkt 3.2 od niezrealizowanej części umowy. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 11 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie %  naliczanej kary do max. 2%? (§ 7 ust. 3 pkt 3.1)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia kary umownej w § 7 ust. 3 pkt 3.1 do max 2%. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 12 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 7 ust. 3 pkt 3.1)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia w § 7 ust. 3 pkt 3.1 limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 13 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 14 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 15 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy: Istotne postanowienia umowy – wzór umowy

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 16 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy wzoru umowy, § 3, ustęp 2 – część 2.

Zamawiający zapisał:

„Dostawy przedmiotu umowy będą realizowne w zależności od potrzeb, na pisemne zamówienie Zamawiającego, przekazane faksem (nr faxu ………..) lub drogą elektroniczną (adres: e-mail…….).”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

 „Dostawy przedmiotu umowy będą realizowne w zależności od potrzeb, na pisemne zamówienie Zamawiającego, przekazane faksem (nr faxu ………..),  lub drogą elektroniczną (adres: e-mail…….) lub poprzez składanie zamówień na platformie internetowej Wykonawcy przez upoważnioną przez Zamawiającego  osobę .”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż dysponujemy stroną internetową poprzez którą Zamawiający ma możliwość samodzielnego, bezpośredniego składania zamówień 24h/ 7dni w tygodniu. Opcja ta jest dużym ułatwieniem dla naszych klientów i chcielibyśmy aby umowa umożliwiała Zamawiającemu korzystanie z proponowanego narzędzia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 2 wzoru umowy o w/w zapis dotyczący składania zamówień na platformie internetowej Wykonawcy przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 17 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy wzoru umowy, § 3, ustęp 13 – część 2.

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostaw w ramach uzupełnienia z 7 dni do 14 dni produktów wymienionych w części 2.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż nasz asortyment jest produkowany oraz magazynowany poza granicami kraju.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw w ramach uzupełnienia z 7 dni do 14 dni. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 18 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy wzoru umowy, § 4 – część 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie § 4 wzoru umowy o w/w zapis dotyczący przesyłania e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 19 z dnia 14.04.2017r.

Dotyczy wzoru umowy, § 7, ustęp 3, podpunkt 3.1) – część 2.

Zamawiający zapisał:

„ za niedostarczenie partii przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 lub dostarczenie partii przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 3 ust. 2, a także za nie dostarczenie brakującej, spełniającej wymagania lub wolnej od wad partii przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 13 i 14 lub z krótszym terminem ważności niż termin, o którym mowa w § 3 ust. 16, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto za daną partię za każdy dzień opóźnienia,”

Uprzejmie prosimy o korektę tego zapisu tak by brzmiał:

„ za niedostarczenie partii przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7 lub dostarczenie partii przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 3 ust. 2, a także za nie dostarczenie brakującej, spełniającej wymagania lub wolnej od wad partii przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 13 i 14 lub z krótszym terminem ważności niż termin, o którym mowa w § 3 ust. 16, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za daną partię za każdy dzień opóźnienia,”

Taki zapis przybliża do sprawiedliwego rozłożenia praw i obowiązków obu stron umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza w § 7 ust. 3 pkt 3.1 zmniejszenia kary umownej do 0,5%. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz o dokonaniu zmian w opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty (załączniki A, B, C).

Niniejsze zapytania i odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ich wyniku zmienione zostało ogłoszenie
o zamówieniu, a Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej:

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 21.04.2017r.

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty (załączniki A, B, C) po zmianach z dnia 21.04.2017

Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

 


Powrót