Załącznik do ogłoszenia


Sukcesywna dostawa odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.20.2017

Załącznik opublikowano: 2017-06-06

Sprawa znak: 141.2711.20.2017
Nr wew. pisma: 141.2711.20.2017/14

Kraków, dnia  06.06.2017r.

 

Adresaci:

  1. Life Technologies Polska Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17;  00-203 Warszawa

e-mail: agnieszka.szadrowska@thermofisher.com; plorders@thermofisher.com

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pózn. zm.) na sukcesywną dostawę odczynników do działalności dydaktycznej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 63796-2017 w dniu 11.04.2017r. oraz zmienionego w BZP nr 67487-2017 w dniu 18.04.2017r. i zmienionego w BZP nr 70044-2017 w dniu 20.04.2017r. i zmienionego w BZP nr 71219-2017 w dniu 21.04.2017r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 3 przedmiotu zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

Oferta nr 3 firmy: Life Technologies Polska Sp. z o. o.; ul. Bonifraterska 17; 00-203 Warszawa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia
i otrzymała 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % - 60,00 pkt, czas realizacji zamówienia – 40% - 40,00 pkt). Jednakże cena oferty: 5 523,47 zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 3 przedmiotu zamówienia tj.  2 980,29 zł brutto.

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 


Powrót