Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym przy ul. Kopernika 7F w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.21.2017

Załącznik opublikowano: 2017-06-29

Kraków, dnia 29.06.2017 r.

 

1. Firma Usługowa – Handlowa EL-DOR  Jacek Pohorelsky, ul. Sewera 2A, 30-134 Kraków

2. Firma Remontowo -Budowlana „ SZAR –POL” Tomasz Stokłosa, 32-014 Brzezie,  Szarów 53

3. DeS Henryk Dowgier Anna Dowgier Sp. Jawna, ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na zakończeniu remontu dachu i konserwacji elewacji ze stolarką realizowanego w budynku Katedry Historii Medycyny UJ CM położonym  przy ul. Kopernika 7F w Krakowie, ogłoszonego w BZP nr 530769-N- 2017 z dnia 2017-06-12 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘOWANIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, iż zobowiązany jest do podjęcia decyzji o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający wskazuje, iż wada podlega na omyłkowym wyznaczeniu zbyt krótkiego terminu składania i otwarcia ofert, gdyż ogłaszając postępowanie w dniu 12.06.2017 r. wyznaczono termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.06.2017 r.

W związku z powyższym bezsprzecznym jest, iż Zamawiający nie zastosował dyspozycji art. 43 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż wyznaczony termin był krótszy niż 14 dni, czym naruszono przywołany przepis ustawy.

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone.

 
Powrót