Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018

Załącznik opublikowano: 2018-10-05

 

Sprawa znak: 141.2711.72.2018

 

Nr wew. pisma: 141.2711.72.2018/1

 

 

 

Kraków dnia 05.10.2018r.

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 192-433344 z dnia 05.10.2018r.

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w trybie art. 12a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 192-433344 z dnia 05.10.2018r. sekcji IV: Procedura, punkt IV.2.6), przedmiotowego ogłoszenia:

 

 

 

jest:

 

„Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)”

 

powinno być:

 

„Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2019

 

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

 

 
Powrót