Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.82.2018

Załącznik opublikowano: 2018-10-22

 

Sprawa znak: 141.2711.82.2018

Kraków, dnia 22.10.2018r.

ZESTAWIENIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw. z 2018 poz. 1986), na opracowanie przypadków wirtualnego pacjenta polegających na aktualizacji przypadków opracowanych przez UJ CM, które przeznaczone będą do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia, ogłoszonego w BZP pod numerem 633015-N-2018 z dnia 08.10.2018 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 14 251,87 zł brutto w tym:

kwota przeznaczona na realizację części 1 zamówienia: 3 245,04 zł brutto

kwota przeznaczona na realizację części 2 zamówienia: 3 245,04 zł brutto

kwota przeznaczona za realizację części 3 zamówienia: 3 245,04 zł brutto

kwota przeznaczona za realizację części 4 zamówienia: 2 683,42 zł brutto

kwota przeznaczona za realizację części 5 zamówienia: 1 833,33 zł brutto

 

CZĘŚĆ 1

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1

Iwona Bodys – Cupak

os. Dywizjonu 303 56/28

31-875 Kraków

 

2 600,00 zł

do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 2

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1

Joanna Łatka

ul. Petrażyckiego 55g

30-399 Kraków

 

2 700,00 zł

do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 3

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1

Lucyna Ścisło

ul. Marchołta 39/16

31-416 Kraków

 

2 600,00 zł

do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 4

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1

Dr Małgorzata Dziedzic, Dr Dorota Matuszyk

Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Kraków

ul. Zamoyskiego 58

 

 

 

 

2 000,00 zł

do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 5

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1

dr hab. Piotr Major

Żabiniec 47/6

31-215 Kraków

 

1 800,00 zł

do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Płatności nastąpią zgodnie z pkt 16) SIWZ - wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Powrót