Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.72.2018

Załącznik opublikowano: 2018-10-23

Kraków dnia 23.10.2018r.

 

Sprawa znak: 141.2711.72.2018

Nr wew. pisma: 141.2711.72.2018/2

 

wg rozdzielnika

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fantomów (trenażery szkoleniowe i symulatory) dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 192-433344 z dnia 05.10.2018r. oraz zmienionego ogłoszeniem nr 2018/S 195-441246 z dnia 10.10.2018r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1 z dnia 19.10.2018r.:

Część IV 

Trenażer – cewnikowanie pęcherza moczowego, kobiety i mężczyźni – 5 zestawów, gdzie każdy zestaw zawiera 1 model żeński i 1 model męski lub 5 modeli żeńskich i 5 modeli męskich.

Czy Zamawiający uzna rozwiązanie polegające na dostawie 5 zestawów trenażerów do cewnikowania, każdy zestaw zawiera model miednicy osoby dorosłej oraz 1 sztukę wymiennych genitaliów męskich i 1 sztukę wymiennych genitaliów męskich?

Odpowiedź nr 1 z dnia 23.10.2018r.:

Nie, Zamawiający nie uzna rozwiązania polegającego na dostawie 5 zestawów trenażerów do cewnikowania, gdzie każdy zestaw zawiera model miednicy osoby dorosłej oraz 1 sztukę wymiennych genitaliów męskich i 1 sztukę wymiennych genitaliów żeńskich (Zamawiający rozumie, iż w pytaniu chodzi o 1 sztukę wymiennych genitaliów męskich i 1 sztukę wymiennych genitaliów żeńskich a nie o 1 sztukę wymiennych genitaliów męskich i 1 sztukę wymiennych genitaliów męskich).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pod pojęciem 5 zestawów trenażerów do cewnikowania rozumie zestaw zawierający 1 model do nauki cewnikowania z narządami płciowymi męskimi i 1 model do nauki cewnikowania z narządami płciowymi żeńskimi. Rozważając zestaw składający się z modelu miednicy osoby dorosłej i wymiennych genitaliów (1 męskie i 1 żeńskie), Zamawiający dopuszcza model miednicy osoby dorosłej oraz 1 sztukę wymiennych genitaliów męskich i 1 sztukę wymiennych genitaliów żeńskich, jeżeli Zamawiający otrzyma 5 sztuk modeli miednicy osoby dorosłej z genitaliami męskimi i 5 sztuk modeli miednicy osoby dorosłej z genitaliami żeńskimi. Za zaoferowanie wymiennych genitaliów Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty określone w Załączniku D do Formularza oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie części IV przedmiotu zamówienia:

 

ZAŁĄCZNIK D do Formularza oferty

Model męski, pkt. 1:

 

jest:

Pełne męskie podbrzusze z narządami płciowymi

 

powinno być:

Pełne podbrzusze osoby dorosłej z narządami płciowymi męskimi

 

Model żeński, pkt. 8:

 

jest:

Pełne żeńskie podbrzusze z narządami płciowymi

 

powinno być:

Pełne podbrzusze osoby dorosłej z narządami płciowymi żeńskimi

 

 

Pytanie nr 2 z dnia 19.10.2018r.:

Pytania dotyczące treści projektu umowy.

Czy Zamawiający może zmienić zapis paragrafu 7 umowy ust. 3 ppkt1, ppkt2, ppkt.5 na karę w  wysokości 0,2 % wartości stosownej części wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w paragrafie 2  ust.1? Taka wysokość kar jest stosowana w podobnych umowach. Kara w wysokości 0,5% liczona od całości wynagrodzenia byłaby rażąco wysoka.

Odpowiedź nr 2 z dnia 23.10.2018r.:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie tj. zmienia pkt 16) SIWZ Istotne postanowienia umowy – wzór umowy, zgodnie z poniższymi zapisami, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, odpowiednio
w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia:

 

Wzór umowy, § 7. Kary umowne

jest:

(…)

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

 2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

 3. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 2     ust. 1.

 4. Za brak reakcji serwisu gwarancyjnego w terminie o którym mowa w § 5 ust. 5 lit. a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia.

 5. Za brak dostarczenia zastępczego przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 5 ust. 5 lit. b)
  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

 6. za opóźnienie w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.        1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego.

  (…)

   

  powinno być:

  3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  1)   Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  2)   Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

  3)   Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 2 ust. 1.

  4)   Za brak reakcji serwisu gwarancyjnego w terminie o którym mowa w § 5 ust. 5 lit. a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia.

  5)   Za brak dostarczenia zastępczego przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 5 ust. 5 lit. b)
  w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  6)   za opóźnienie w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego.

   

   

  Pytanie nr 3 z dnia 19.10.2018r.:

  Pytania dotyczące treści projektu umowy.

  Czy Zamawiający zaakceptuje zapis paragrafu 1 umowy ustęp 1 o treści: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego, nieużywanego, nie powystawowego przedmiotu umowy z bieżącej oferty” Oferowany przez nas sprzęt jest zamawiany z bieżącej oferty od rożnych przedstawicieli firm zagranicznych i byłoby nadmiernym utrudnieniem uzyskać oświadczenia o dacie jego produkcji. Na dostarczany sprzęt jest oferowana pełna gwarancja, jak za w pełni sprawny fabrycznie nowy sprzęt.

  Odpowiedź nr 3 z dnia 23.10.2018r.:

  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 1 ust. 2 umowy. Zamawiający wymaga przedmiotu umowy wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018r. i spełniającego wymagania zgodnie z zapisami SIWZ.

   

   

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

  Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

   

   

  Na stronie internetowej Zamawiającego (www.dzp.cm-uj.krakow.pl) znajdują się niżej wymienione dokumenty, uwzględniające dokonane zmiany:

  - Wzór umowy, stanowiący pkt. 16) SIWZ Istotne postanowienia umowy – wzór umowy - po zmianach z dnia 23.10.2018r.

  - Załącznik D do Formularza oferty Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane – część 4 przedmiotu zamówienia - po zmianach z dnia 23.10.2018r.

   
Powrót