Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.80.2018

Załącznik opublikowano: 2018-10-24

                                                                                                    Kraków, dnia 24.10.2018r.

Sprawa znak: 141.2711.80.2018

Pismo nr 141.2711.80.2018/2

 

wg rozdzielnika

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018. poz. 1986), w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej, ogłoszonego w Dz. U. UE pod nr 2018/S 190-429347 z dnia 03.10.2018r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pkt. 11) ppkt. 1, 3 i 6 SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

   1. Oferty należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20,
31-531 Kraków, pok. nr 244, do dnia 14 listopada 2018r. do godz. 10:00.

    3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej, sprawa znak 141.2711.80.2018 - nie otwierać przed dniem 14 listopada 2018r. godz. 10:05.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

    6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 listopada 2018r. o godzinie 10:05 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. nr 244.

Zamawiający informuje, iż zmiana treści SIWZ w powyższym zakresie stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. W związku z czym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 14 listopada 2018r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Jednocześnie w wyniku dokonanej zmiany ulega zmianie Ogłoszenie o zamówieniu w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

 


Powrót