Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.80.2018

Załącznik opublikowano: 2018-10-25

                                                                                                    Kraków, dnia 25.10.2018r.

Sprawa znak: 141.2711.80.2018

Pismo nr 141.2711.80.2018/3

wg rozdzielnika

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018. poz. 1986), w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej, ogłoszonego w Dz. U. UE pod nr 2018/S 190-429347 z dnia 03.10.2018r. oraz zmienionego w dniu 24.10.2018r. (Dz. U. UE 2018/S 206-470252)

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje o dokonaniu następującej zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu:

W ogłoszeniu jest:

Sekcja IV.2.6.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2019

W ogłoszeniu powinno być:

Sekcja IV.2.6.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Oferta musi zachować ważność do: 12/01/2019

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana stanowi integralną część ogłoszenia i z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin jej wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.


Powrót