Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w Krakowie. Sprawa znak. 141.2711.98.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-14

Sprawa znak: 141.2711.98.2018                                                                                                       Kraków, dnia 14.11.2018r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.98.2018/2

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 14.11.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986), na wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym UJ CM przy ul. Czystej 18 w  Krakowie, ogłoszonego w BZP pod nr 643887-N-2018 z dnia 02.11.2018r.,

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 374 835,00 zł brutto.

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

 

 

Termin płatności faktury

 

 

 

1.

CLAR SYSTEM S.A.

ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

455 948,16 zł

zgodnie z SIWZ,

tj. od dnia 01.02.2019r. do 31.01.2021r.

 

zgodnie z SIWZ, tj. do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

 

2.

 

Impel Facility Services Sp. z o o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

412 832,77 zł

zgodnie z SIWZ,

tj. od dnia 01.02.2019r. do 31.01.2021r.

 

zgodnie z SIWZ, tj. do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

 

3.

 

Izan+ Sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

oraz

Naprzód Service Sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

oraz

Vendi Cleaning Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

oraz

Naprzód Cleaning Sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

oraz

Naprzód Sp. z o.o.

ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków

 

adres do korespondencyjny:

Izan+ Sp. z o.o. Oddział Łódź

ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

 

429 094,08 zł

zgodnie z SIWZ,

tj. od dnia 01.02.2019r. do 31.01.2021r.

zgodnie z SIWZ, tj. do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót