Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Merck dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno - rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.83.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-15

Sprawa znak: 141.2711.83.2018                                                                                                       Kraków, dnia 15.11.2018r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.83.2018/2

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 15.11.2018r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz.1986), na sukcesywną (partiami) dostawę odczynników wytwarzanych przez Merck dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej, ogłoszonego w Dz. U. UE nr 2018/S 195-440839z dnia 10.10.2018r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 227 545,00 zł brutto.

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Termin realizacji dostawy

(warunek dodatkowo punktowany)

Termin płatności faktury

(warunek dodatkowo punktowany)

 

1.

MERCK Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B,

02-305 Warszawa

202 542,24 zł

5 dni kalendarzowych

30 dni kalendarzowych

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


Powrót