Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.81.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-27

                                                                                                                                           

Sprawa znak: 141.2711.81.2018

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.81.2018/17

Kraków, dn. 27.11.2018r.

 

MULTIMED Sp. z o.o.

ul. Brukowa 6

91-341 Łódź

e-mail: multimed@multimed.com.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicumw Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 637582-N-2018 z dnia 17.10.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 1, przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: MULTIMED Sp. z o.o., ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, cena brutto dla części 1: 16 938,72zł.

 

Uzasadnienie dla części 1 zamówienia:

Oferta Firmy MULTIMED Sp. z o.o., ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, wpynęła jako jedyna w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt); Termin dostawy – 25% - (25,0000 pkt); Gwarancja – 15% - (15,0000pkt))

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.

 
Powrót