Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.81.2018

Załącznik opublikowano: 2018-11-27

.

Sprawa znak: 141.2711.81.2018

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.81.2018/19

Kraków, dn. 27.11.2018r.

 

Adresaci:

1)MULTIMED Sp. z o.o., ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, e-mail: multimed@multimed.com.pl

2) PRESTIGE-MED ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie, e-mail: info@prestige-med.com; przetargi@prestige-med.com

3) MW MEDICAL Sp. z o.o. ul. Borkowska 27F/75, 30-438 Kraków, e-mail: info@mwmedical.pl; w.pruchniak@mwmedical.pl

4) Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med” Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz, e-mail: kloska@techmed.com.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 637582-N-2018 z dnia 17.10.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 2, przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med” Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz, cena brutto dla części 2: 40 294,80 zł.

 

Uzasadnienie dla części 2 zamówienia:

Oferta Firmy Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med” Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz, jest najkorzystniejsza w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 100 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt); Termin dostawy – 40% - (40,0000 pkt))

 

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 2 zamówienia:

Oferta Firmy MULTIMED Sp. z o.o., ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia 90,6413 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (50,6413 pkt); Termin dostawy – 25% - (40,0000 pkt)).

Oferta Firmy PRESTIGE-MED ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia 88,4712 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (55,1379 pkt); Termin dostawy – 40% - (33,3333 pkt)).

Oferta Firmy MW MEDICAL Sp. z o.o. ul. Borkowska 27F/75, 30-438 Kraków, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia 69,7297 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (44,2752 pkt); Termin dostawy –40% - (25,4545pkt)).

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.
Powrót