Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.81.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-05

                                                                                          

Kraków, dn. 05.12.2018r.

Sprawa znak: 141.2711.81.2018

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.81.2018/21

 

Adresaci:

1)Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin, e-mail: a,makosz@cezal.lublin.pl

2) PRESTIGE-MED ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie, e-mail: info@prestige-med.com; przetargi@prestige-med.com

3) MW MEDICAL Sp. z o.o. ul. Borkowska 27F/75, 30-438 Kraków, e-mail: info@mwmedical.pl; w.pruchniak@mwmedical.pl

4) F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda, ul. Ogrodowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: biuro@euro-medical.pl;

5) ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice, e-mail: info@eresmedical.com.pl

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli medycznych dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 637582-N-2018 z dnia 17.10.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 i CZĘŚCI 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 3 i części 5, przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda, ul. Ogrodowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, cena brutto dla części 3: 56 376,00 zł; cena brutto dla części 5: 22 680,00 zł.

Uzasadnienie dla części 3 zamówienia:

Oferta Firmy F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda, ul. Ogrodowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, jest najkorzystniejsza w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 98,9655 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (58,9655 pkt); Termin dostawy – 20% - (20,0000 pkt); Gwarancja – 10% - (10,0000pkt); Parametru techniczno-użytkowe – 10% - (10,0000pkt))

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 3 zamówienia:

Oferta Firmy PRESTIGE-MED ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia 84,8571 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (48,8571 pkt); Termin dostawy – 20% - (16,0000 pkt); Gwarancja – 10% - (10,0000pkt); Parametry techniczno-użytkowe – 10% - (10,0000pkt))

Oferta Firmy ERES MEDICAL Sp. z o.o. Płouszowice Kolonia 64B 21-008 Tomaszowice spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia 93,3333 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt); Termin dostawy – 20% - (13,3333 pkt); Gwarancja – 10% - (10,0000pkt); Parametry techniczno-użytkowe – 10% - (10,0000pkt))

Oferta Firmy MW MEDICAL Sp. z o.o. ul. Borkowska 27F/75, 30-438 Kraków, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia 67,3656 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (37,1838 pkt); Termin dostawy – 20% - (10,1818 pkt); Gwarancja – 10% - (10,0000pkt): Parametry techniczno-użytkowe – 10% - (10,000pkt))

Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38 20-147 Lublin, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia 93,0587pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (57,0587 pkt); Termin dostawy – 20% - (16,0000 pkt); Gwarancja – 10% - (10,0000pkt); Parametry techniczno-użytkowe – 10% - (10,0000pkt))

Uzasadnienia dla części 5 zamówienia:

Oferta Firmy F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda, ul. Ogrodowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, jest najkorzystniejsza w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała 95,5000 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (60,0000 pkt); Termin dostawy – 25% - (25,0000 pkt); Parametry techniczno-użytkowe – 15% - (10,5000pkt)).

Jednocześnie Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania pozostałych ofert złożonych w części 5 zamówienia:

Oferta Firmy PRESTIGE-MED ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie, spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia 84,1046 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (58,6046 pkt); Termin dostawy – 25% - (15,0000 pkt); Parametry techniczno-użytkowe – 15% - (10,5000pkt)).

Oferta Firmy ERES MEDICAL Sp. z o.o. Płouszowice Kolonia 64B 21-008 Tomaszowice spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ i otrzymała w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia 76,6208 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60% (45,1208 pkt); Termin dostawy – 25% - (21,0000 pkt); Parametry techniczno-użytkowe – 15% - (10,5000pkt)).

 

Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tzn. jest poniżej tzw. progów unijnych), odwołanie przysługuje w przedmiotowym postępowaniu w szczególności wobec czynności określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowy mogą zostać zawarte po upływie 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 i 5 przedmiotu zamówienia.

 

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 30.
Powrót