Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.89.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-06

Sprawa znak: 141.2711.89.2018                                                                                                       Kraków, dnia 06.12.2018 r.

Nr wewnętrzny pisma: 141.2711.89.2018/3

ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 06.12.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986), na sukcesywną (partiami) dostawę odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej, ogłoszonego w Dz. U. UE nr 2018/S 197-445098 z dnia 12.10.2018r. i zmienionego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S  216-493927 w dniu 09.11.2018r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 432 581,00 zł brutto.

Lp.

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Termin realizacji dostawy

(warunek dodatkowo punktowany)

Termin płatności faktury

(warunek dodatkowo punktowany)

 

1.

Bio-Techne Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

410 484,90 zł

21 dni kalendarzowych

30 dni kalendarzowych

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Powrót