Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy sterylnego gotowego do użycia roztworu 20 % ludzkiej albuminy w płynie o objętości 10 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Sprawa znak: 141.2713.17.2018.

Załącznik opublikowano: 2018-12-07

141.2713.17.2018

Kraków, dnia 7 grudnia 2018r.

Adresat:

1)  Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej  dostawy sterylnego gotowego do użycia roztworu 20 % ludzkiej albuminy w płynie o objętości 10 ml w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Ogłoszenie nr 650186-N-2018 z dnia 2018-11-20r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonując oceny ofert zastosował tzw. „procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp i za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 Firmy Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, cena netto 11 250,00  zł, plus należny podatek VAT w wysokości 8% co daje kwotę brutto 12 150,00 zł.

 

UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 Firmy Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała łącznie 100,00 pkt (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60,00 pkt),  termin realizacji dostawy - 40% (40,00 pkt).

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż jest to jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót