Załącznik do ogłoszenia


Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.91.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-07

Sprawa znak: 141.2711.91.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kraków, dnia 07.12.2018r.

pismo nr 141.2711.91.2018/11

 

Adresaci:

 1. Zakład Urządzeń Medycznych „UNIMED” inż. Adam Andruszczak , ul. Trawnik 26A-28, 85-376 Bydgoszcz

  e-mail: biuro@unimed.com.pl

 2. FARUM Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, e-mail: marketing@farum.com.pl

 3. M4Medical Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, e-mail:info@m4medical.com

 4. Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa, e-mail: przetargi@promed.com.pl

 5. Ascor Med Sp. z o.o., ul. Syta 177, 02-987 Warszawa, Adres do korespondencji: ul. Mory 8, 01-330 Warszawa

  e-mail: info@ascor-med.com.pl, j.rosada@ascor-med.com.pl

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 197-445082 z dnia 12.10.2018r.

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
  W ZAKRESIE CZĘŚCI 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 1 Firmy Ascor Med Sp. z o.o., ul. Syta 177, 02-987 Warszawa, Adres do korespondencji:, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, cena brutto 12 528,00 zł.

  Uzasadnienie:

  Oferta Nr 1 Firmy Ascor Med Sp. z o.o., ul. Syta 177, 02-987 Warszawa, Adres do korespondencji: ul. Mory 8, 01-330 Warszawa jest jedyną ofertą która wpłynęła w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia. W ocenie punktowej otrzymała łącznie 100,0000 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 50% (50,0000 pkt), kryterium termin realizacji dostawy (maksimum 28 dni kalendarzowych): - 30% (30,0000 pkt.), kryterium gwarancja (minimum 24 miesiące) – 20 % (20,0000 pkt.). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 12 528,00 zł brutto, zaoferowany termin realizacji dostawy: 8 dni kalendarzowych, zaoferowany okres gwarancji: 36 miesięcy

  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. 12 433 27 29.

   
Powrót