Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej. Sprawa znak: 141.2711.80.2018

Załącznik opublikowano: 2018-12-14

Sprawa znak: 141.2711.80.2018                                                                                                         Kraków, dnia 14.12.2018r.

Nr wew. pisma: 141.2711.80.2018/9

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

e-mail:  biuro@sial.com

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej, ogłoszonego w Dz. U. UE pod nr 2018/S 190-429347 z dnia 03.10.2018r. oraz zmienionego w dniu 25.10.2018r. (Dz. U. UE 2018/S 206-470252), a także zmienionego w dniu 30.10.2018r. (Dz. U. UE 2018/S 209-477333)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Zamawiający - Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w  Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 1 Firmy Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.

Uzasadnienie:

Oferta Nr 1 Firmy Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań jest jedyną i najkorzystniejszą ofertą jaka wpłynęła w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, a także spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SIWZ. Oferta w ocenie punktowej otrzymała łącznie 100,0000 pkt. W poszczególnych kryteriach punkty przyznano następująco: kryterium: cena oferty brutto – 40% (40,0000 pkt), kryterium termin realizacji dostawy (maksimum 21 dni kalendarzowych) – 20% (20,0000 pkt), kryterium termin płatności (minimum 21 dni kalendarzowych) - 20% (20,0000 pkt), kryterium rabat (upust) – 20% (20,0000 pkt). Kwota zaoferowana przez Wykonawcę to: 781 219,82 zł brutto, zaoferowany termin realizacji dostawy: 5 dni kalendarzowych, zaoferowany termin płatności: 30 dni kalendarzowych, zaoferowany rabat (upust): 5%.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Powrót