Załącznik do ogłoszenia


Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.102.2018.

Załącznik opublikowano: 2019-01-02

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 652636-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnai publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.102.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 10 szt. przełączników przewodowych sieci LAN dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający konfigurację, parametry i warunki wymagane przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo punktowane, zawiera Załącznik A do SIWZ stanowiący integralną część SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 3.1 Dostawę i transport przedmiotu zamówienia do Ośrodka Komputerowego UJ CM, przy ul. Kopernika 7e, 31-034 Kraków. 3.2 Wniesienie do wskazanego pokoju i sprawdzenie kompletności dostawy w obecności użytkownika. 3.3 Podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności użytkownika i przedstawiciela Zamawiającego. 3.4 Dostarczenie wraz z dostawą przedmiotu zamówienia: a) karty gwarancyjnej w języku polskim lub w angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej; b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 1226, z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), 3.5 Udzielenie 12 miesięcznej gwarancji producenta na przełączniki przewodowe sieci LAN, zapewniającej wymianę urządzania na sprawne maksymalnie następnego dnia roboczego. 3.6 Zamawiający zastrzega, że po zawarciu umowy wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o potwierdzenie prawa do zakupu urządzenia z 0% stawką VAT. Wykonawca wystawi fakturę z 0% stawką VAT, a Zamawiający zobligowany będzie dostarczyć Wykonawcy bezzwłocznie stosowne zaświadczenie, potwierdzające prawo do zakupu urządzenia z 0% stawką VAT po jego otrzymaniu. W przypadku braku otrzymania w/w zaświadczenia Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, który wystawi stosowną korektę do faktury. 3.7 Dostawa musi być zrealizowana do 42 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. * parametr dodatkowo punktowany 4. Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych i wsparcie techniczne obejmujące użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 1226, z późn. zm.). 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania oraz parametry techniczne i funkcjonalne, jak i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenie i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne i funkcjonalne, jak i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. 9. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do SIWZ, pozwalającego na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 10. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 11. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 12. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32424000-1
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 91435.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Storio Sp. z o.o. sp. k.
Email wykonawcy: postepowania@storio.pl
Adres pocztowy: ul. Reformacka 25
Kod pocztowy: 32-020
Miejscowość: Wieliczka
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 107545.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107545.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107545.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Powrót